سوالات منطق دهم

سوالات منطق دهم درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید. ۱-تعریف را با مفهوم خاص آغاز می کنیم و سپس مفهوم خاص تر را بیان می کنیم. ۲-قضایای حملی همان جملات خبری در ادبیات هستند. ۳-استدلال های استقرایی از نظر قوت و ضعف در یک سطح قرار دارند. ۴-وجه تسمیه ی قضایای شرطی متصل …

سوالات منطق دهم ادامه مطلب »