سوالات اقتصاد دهم

سوالات اقتصاد دهم ۱-صحیح یاغلط بودن جملات زیررامشخص کنید: ( ص –غ) الف) طبق تعریف بیکاری، کسانی را که در جستجوی شغل دلسرد شده اند، بیکار محسوب می کنند. صحیح   غلط ب) در بازار کار، قیمت نیروی کار یا دستمزد با میزان تقاضا یا عرضه نیروی کار ارتباط دارد.   صحیح   غلط ج) قیمت اولیه سهام …

سوالات اقتصاد دهم ادامه مطلب »