%30-

پک کامل کتاب های پایه دهم انسانی

603,000تومان 422,100تومان

تستیک زبان ،تاریخ،جامعه شناسی ،تستیک جغرافیا ،ریاضی و آمار ،تستیک عربی انسانی ،علوم و فنون،منطق ،تستیک فارسی ،تستیک دین و زندگی انسانی ،کتاب کار منطق،تستیک ریاضی و آمار

پک کامل کتاب های پایه دهم انسانی شامل کتاب های:

تستیک زبان ،تاریخ،جامعه شناسی ،تستیک جغرافیا ،ریاضی و آمار ،تستیک عربی انسانی ،علوم و فنون،منطق ،تستیک فارسی ،تستیک دین و زندگی انسانی ،کتاب کار منطق،تستیک ریاضی و آمار

 

اقتصاد دهم در دست انتشار و جز محاسیه پک نیست

کلیه کتاب ها براساس اخرین تغییرات کتاب درسی در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ است

پک کامل کتاب های پایه دهم انسانی

تستیک زبان انگلیسی
تاریخ
جامعه شناسی
تستیک جغرافیا
تستیک عربی انسانی
علوم و فنون
منطق
تستیک فارسی
تستیک دین و زندگی انسانی
کتاب کار منطق

تستیک ریاضی و آمار

به بالای صفحه بردن