فروش ویژه!

پک کامل کتاب های پایه دهم انسانی

563,000تومان 394,100تومان

این پک شامل کتاب های:

 1. اقتصاد۱۰ ، ۲٫ تاریخ۱۰ ، ۳٫ جامعه شناسی۱۰ ، ۴٫ جغرافیا۱۰ ، ۵٫ ریاضی و آمار۱۰ ، ۶٫ تستیک عربی۱۰ انسانی ، ۷٫ علوم و فنون ادبی۱۰ ، ۸٫ تستیک فارسی۱۰ ، ۹٫ تستیک زبان انگلیسی۱۰ ،۱۰/ دین و رندگی انسانی۱۰ ۱۱٫ منطق۱۰

فاز امتحان:

 1. اقتصاد دهم(چاپ۱۳۹۸)
 2. جامعه شناسی ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
 3. تاریخ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
 4. عربی انسانی ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
 5. زبان انگلیسی ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
 6. منطق ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
 7. فارسی ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
 8. دین و زندگی انسانی ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
 9. جغرافیا ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
 10. علوم و فنون۱۰(چاپ۱۳۹۸)
 11. ریاضی ۱۰(چاپ ۱۳۹۷)

این پک شامل کتاب های:

 1. اقتصاد۱۰ ، ۲٫ تاریخ۱۰ ، ۳٫ جامعه شناسی۱۰ ، ۴٫ جغرافیا۱۰ ، ۵٫ ریاضی و آمار۱۰ ، ۶٫ تستیک عربی۱۰ انسانی ، ۷٫ علوم و فنون ادبی۱۰ ، ۸٫ تستیک فارسی۱۰ ، ۹٫ تستیک زبان انگلیسی۱۰ ،۱۰/ دین و رندگی انسانی۱۰ ۱۱٫ منطق۱۰

فاز امتحان:

 1. اقتصاد دهم(چاپ۱۳۹۸)
 2. جامعه شناسی ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
 3. تاریخ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
 4. عربی انسانی ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
 5. زبان انگلیسی ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
 6. منطق ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
 7. فارسی ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
 8. دین و زندگی انسانی ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
 9. جغرافیا ۱۰(چاپ۱۳۹۸)
 10. علوم و فنون۱۰(چاپ۱۳۹۸)
 11. ریاضی ۱۰(چاپ ۱۳۹۷)
به بالای صفحه بردن