نمونه سوال هویت اجتماعی

نمونه سوال هویت اجتماعی

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید:

-هویت فرهنگی جامعه، گسترده تر از هویت اجتماعی افراد است.

-تحول جامعه نبوی به جامعه اموی، تحول فرهنگی مثبت تلقی می شود.

– قدرت فردی انسان نامحدود است.

– در یک جامعه، نظام سیاسی می تواند مستقل از نظام‌های دیگر مانند نظام فرهنگی و… باشد.

جملات زیر را با عبارات مناسب کامل کنید:

الف) به کنش اجتماعی و پیامدهای آن ……………. می گویند.
ب) آن بخش از فرهنگ را که مردم به آن عمل می کنند، ………………….. نام دارد.
ج) اگر یک جامعه، فرهنگ تاریخی خود را فراموش کند دچار……………….. شده است.
د) مجموعه سازو کارهایی که برای اعمال سیاست های جامعه وجود دارد، …………………. را شکل می دهد.
ه)  جهان غرب هویت خود را بر اساس ……………….. شکل می دهد.

 

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف( شیوه انجام کنش اجتماعی است که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است.
۱ ( ارزش های اجتماعی             ۲ ( پدیده اجتماعی                     ۳ ( هنجار اجتماعی               ۴ ( نهاد اجتماعی
ب( کتب زیر به ترتیب از آثار کدام یک از متفکران ایرانی می باشد؟  غرب زدگی خدمات متقابل اسلام و ایران بازگشت به خویشتن
۱( دکتر شریعتی جلال آل احمد شهید مطهری                                 ۲( جلال آل احمد دکتر شریعتی شهید مطهری
۳ ( جلال آل احمد شهید مطهری دکتر شریعتی                                 ۴ ( شهید مطهری جلال آل احمد دکتر شریعتی
ج( هرگاه قدرت اجتماعی برای رسیدن به هدفی معین سازمان یابد،………… پدید می آید.
الف( اقتدار                                    ب( سیاست                                     ج( نظام سیاسی                     د( قدرت مشروع

داغ ترین مطلب!
نمونه سوال امتحانی فلسفه 11

به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.

الف( بخش هایی از فرهنگ که از نظر علمی صحیح و مطابق فطرت انسان باشد چه نام دارد؟
ب( به کنش هایی که بر خلاف عقاید، ارزش ها و هنجارهای جامعه هستند، چه می گویند؟
ج( مدار مشروعیت چیست؟
د( اولین شرط بقای هر جامعه چیست؟

چهار ویژگی مهم کنش انسانی را بنویسید.
علل درونی تحولات فرهنگی را بیان کنید و یک مورد مثال بزنید.

نمونه سوال هویت اجتماعی

در جوامع زیر هویت افراد بر چه اساسی شکل می گیرد؟
الف جامعه قبیله ای
ب جامعه سرمایه داری

تحرک اجتماعی به چه معناست؟ یک نمونه تحرک اجتماعی صعودی مثال بزنید.

موارد زیر را تعریف کنید:
الف فرهنگ عمومی و خرده فرهنگ
ب جامعه پذیری

– بازگشت ایران به اسلام ، بازگشت به چه نوع هویتی بود؟

جهان اسلام با هجوم نظامی و سیاسی اقوام مختلف چگونه مقابله نمود؟

تبعیت با کراهت و تبعیت با رضایت چیست؟

سیاست های جمعیتی چیست؟

ارمغان اقتصاد مقاومتی برای مردم ایران و برای جهان اسلام و بشریت چه می باشد؟

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن