نمونه سوال فلسفه دوازدهم

نمونه سوال فلسفه دوازدهم

نیمسال اول

تعیین کنید گزینه های زیر کدامیک غلط و کدام یک صحیح می باشند.

الف)رفتا رطبیعی ما در زندگی نشان می دهد که واقعیتی است.

ب)هر مفهومی برای به وجود آمدن ، ابتداباید وجوب یا ضرورت پیدا کند.

ج)رابطۀ علیت رابطه ای بعد از وجود است یعنی هریک بعد از وجود یافتن  به همدیگر وابسته هستند.

د)برهان مشهور ارسطو در اثبات وجود خدا برهان نظم نام دارد.

ذ) فلا سفه مسلمان درتمام دوره ها معتقد ند اثبات وجود خدا ازطریق استدلال عقلی امکان پذیر نیست.

در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید

الف) تفکیک وجود و ماهیت در……..اتفاق می افتد

ب) اگر بر قراری رابطۀ میان موضوع ومحمول غیر ممکن باشد آن را رابطۀ   …………می نامند.

ج)دکارت معتقد است انسان  اصل علّیّت  را به طور …………..درک می کند.

د) فیلسوفی که  معتقد بود خدا را  باید از طریق  اخلاق و فضایل اخلاقی اثبات کرد…………بود.

ذ)فارابی معتقد است درابتدای سلسلۀ  علت ها  ومعلول ها علتی است که…………..موجودات دیگر است.

هریک از گزینه سمت راست با یکی از گزینه های سمت چپ مناسبت دارد آنها را تعیین کنید؟

 

طبق نظرابن سینا چه تفاوتی میان قضیۀ «انساان حیوان ناطق است» و «انسان موجود است »وجود  دارد؟
فلسفه ای که توماس آکوئیناس در قرن ۱۳ میلادی پایه گذاری کرد متکی به دیدگاه چه کسانی بود وچه نقشی در آشنا کردن مجدد اروپائیان با فلسفه ارسطو داشت؟
منظور از واجب الوجود بالغیر چیست؟

 

رابطۀ وجوبی را تعریف کنید و مثال بزنید؟
تجربه گرایان (امپریست ها)رابطۀ علّییّت را چگونه تبین می کنند؟با مثال توضیح دهید.
منظور از «اصل سنخیت علت و معلول »چیست ؟ مثال بزنید.

◊ به نظر فیلسوفان مسلمان چرا یک پدیده نمی تواند خود به خود  وبدون علت بوجود آید؟

معنای اول اتفاق را با ذکر مثال توضیح دهید؟

داغ ترین مطلب!
باید و نباید کنکور 99

طبق نظر تیلور افلاطون کار خدا را چگونه می داند؟

استدلال دکارت را در بارۀ وجود خدا بیان کنید؟

بحران معنا داری زندگی منجر به چه نتیجه ای در قرن ۲۰ و۲۱ میلادی شد؟

استدلال ابن سینا در اثبات وجود خدا رابیان کنید.

دو مورد از موارد معیار زندگی معنادار را بنویسد.

طبق نظریه فقر وجودی ملاصدراجهان چگونه است؟

 نمونه سوال فلسفه دوازدهم       

در کدام گزینه  همۀ موارد ماهیت دارند اما وجود ندارند؟

۱-غول –انسان- کار                                                  ۲-غول – دیو- ققنوس

۳-ستاره- غول –ققنوس                                               ۴-انسان-دیو- ستاره

کدام عبارت ، اصل «وجوب علّی» را توضیح می دهد؟

۱-میان علت و معلول ،همواره رابطۀ وجوب وضرورت بر قرار است.

۲-معلول تا به مرحلۀ وجود وهستی نرسد،وجوب و ضرورت  نمی یابد.

۳-میان هر علت با معلول خودش  رابطه ومناسبت خاصی حکم فر ماست.

۴-اگر معلولی بخواهد موجود شودباید قبل از موجود شدن،ضرورت یابد.

……….معتقد بود قبول خدا این امید را می دهد که جهان رامأمن وپنا گاهی بیا بیم………معتقد بود  دلیل وجود خدا درتجربه های شخصی درونی ما نهفته است.

۱-کرکگور- ویلیام جیمز                                         ۲-کاتینگهام- هانری برگسون

۳-کاتینگهام –ویلیام جیمز                                       ۴-ویلیام جیمز- کاتینگهام

طبق اعتقاد فارابی ،معلول کنونی در صورتی بوجود نخواهد آمدکه ………….و آن فیلسوف مسلمان که از برهان وجوب و امکان این سینا استفاده نکرده ……..بوده است.

۱-سلسله علتها به جایی ختم نشود-سهروردی       ۲-تسلسل علل نامتناهی ممکن نباشد-میرداماد

۳-علت بر معلول خود تقدم داشته باشد-شیخ بهایی      ۴-چیزی بدون علت موجود شود-بهمنیار

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
کد تخفیف 3%+25%
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن