نمونه سوال فارسی ۱۱

نمونه سوال فارسی ۱۱

برای واژه صفیر در هر دو گزینه زیر معادل معنایی آمده است.  ص      غ

الف( صدای صوت مغنی عجب بلند افتاد / به هرزه پست نشد صیت پارسایی ما
ب( تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی / تو نماینده فضلی تو سزاوار ثنایی

معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.

الف) همیرفت منزل به منزل چو باد. …………………………………………………………………………..
ب) خوان عدل خود را بر همگان گسترده. ………………………………………………………………………….
ج) صیاد شادمان گشت و گرازان به تگ ایستاد. …………………………………………………………………………..

املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.

چون موسم حج رسید برخاست / اشتر طلبید و )مهمل / محمل( آراست

در هر یک از عبارتهای زیر، یک نادرستی املایی یا رسمالخطی وجود دارد، آنها را پیدا کنید و درستشان را بنویسید.

الف( بانگ و هزاهز و غریو خواست، امیر برخاست. …………………………………………………………………………………………………………
ب( من قلا کردم و روزی که پیرزن نبود، رفتم سر بغچه‌اش. ……………………………………………………………………………………..
ج( آورده‌اند که در ناحیت کشمیر متصیدی خوش و مرغذاری نزه بود. …………………………………………………………………………..

در گروه واژگان زیر، چهار نادرستی املایی دیده میشود؛ آنها را بیابید و درستشان را بنویسید.

خواست و رقبت – مات و مبهوت – التیامبخش و مرحم – خالیگر و آشپز – مسحور و مجذوب – تور سینین – مفرح ذات – صلاح و صواب.

رابطه معنایی تند و ترش از نوع تناسب است. ص      غ

واژه استاد در کدام گزینه شاخص است؟

الف( استاد معین فرهنگ فارسی را تدوین کردهاست.
ب( ایشان استاد برجسته زبان فارسی بودند.

در کدام گزینه واژهای وجود دارد که هم معنای قدیم خود را حفظ کرده و هم معنای جدید گرفته است؟

الف( به گیتی ندیدم چو تو شوخ مرد. ب( بیا هم عهد و هم سوگند باشیم.
ج( آزاد بندهای که بود در رکاب تو د( لب خشک نماند به همه عمر چو سوفار

نقش دستوری واژه دغل در بیت برو شیر درنده باش ای دغل / مینداز خود را چو روباه شل با نقش کدام واژه در بیت زیر یکسان است. ……………………………………………………………………………..

گاه سفر آمد برادر، ره دراز است / پروا مکن، بشتاب، همّت چارهساز است

واژه آهسته را در یک جمله به عنوان قید به کار ببرید.

جدول زیر را کامل کنید.

فعل              بن مضارع                 صفت فاعلی              صفت لیاقت                 صفت مفعولی

داغ ترین مطلب!
جزوه درس 1 منطق دهم

نوشت             نویس

با توجه به متن زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

گویند در شب آخر که بیماری مولانا سخت شده بود، خویشان و پیوستگان، بسیار نگران و بیقرار بودند و سلطان ولد فرزند مولانا، هر دَم بیتابانه به بالین پدر میآمد و باز از اتاق، بیرون می رفت.

الف( نقش تبعی بدل را بیابید و بنویسید. ……………………………………………………………………………………
ب( فعل مشخص شده، معلوم است یا مجهول؟ ……………………………………………………………………………..
ج( یک حرف ربط (پیوند) وابسته ساز بیابید و بنویسید. ………………………………………………………………………

با توجه به سروده زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

بگذار که سرخوش و سرمست به دوردستها روم / و بر فراز سرم هیچ جز اختران روشن نبینم.

«و» اول از نوع عطف و  «و» دوم از نوع ربط است.

ب( زمان فعل دوم را مشخص کنید. ………………………………………………………………………………………………………………
ج( یک وابسته پسین بیابید و نوع آن را مشخص کنید. ………………………………………………………………………………………..

در هر دو بیت زیر آرایه مجاز وجود دارد. ص غ
الف( چو کاوه برون شد ز درگاه شاه / بر او انجمن گشت بازارگاه.
ب( همی برخروشید و فریاد خواند / جهان را سراسر، سوی داد خواند.

در بیت زیر، آرایه درست را از کمانک مقابل آن انتخاب کنید.

دَم تیغ بر گردنش چون رسید / سرِ عمرو صد گام از تن پرید      حسن تعلیل – اغراق

مورد تایید دفتر تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

در کدام گزینه آرایه متناقضنما دیده نمی شود؟

الف( خموشند و فریادشان تا خداست.                                                 ب(به رقصی که بیپا و سر میکنند.
ج(بی تو میگویند تعطیل است کار عشقبازی                                       د( بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد.

دو بیت زیر علاوه بر مراعات نظیر و کنایه چه آرایه ادبی مشترکی دارند؟ ……………………………………………………………………………………..
الف( جانان من اندوه لبنان کشت ما را / بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را.
ب( وقت است تا برگ سفر بر باره بندیدم / دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم.

داغ ترین مطلب!
گزینش دانشگاه فرهنگیان چی می پرسن؟

در متن زیر آرایه های تشبیه و کنایه را بیابید و مشخص کنید.

مراسم آن سال با رسیدن خبر تحرک روسها در شمال آذربایجان و گرجستان، تنها لُعابی از تشریفات به رو داشت.. دربار از درون در تب و تاب و التهاب بود. فکر حمله روس، بختکوار روی دربار چنبره زده.

در بیت زیر دو آرایه ادبی بیابید و مشخص نمایید.

چنان بُد که ضحاک را روز و شب / به نام فریدون گشادی دو

با کشیدن پیکان)فلش( نشان دهید که در هر یک از ابیات یا عبارات ستون راست کدام یک از آرایه های ستون چپ وجود دارد.  آرایه ها تکراری نباشند / یکی از آرایه ها اضافی است.

 

الف(ممکن از ناممکن می‌‍پرسد خانه‌ات کجاست؟ پاسخ می آید: در رؤیای یک ناتوان       ۱( تشبیه

ب( در پیش جمال او دم طاووس به پر زاغ مانستی.                                                    ۲ (حسن تعلیل

  ج( جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش / آنکَ امام ما عَلمَ بگرفته بر دوش.              ۳) تشخیص

                                                                                                                                ۴) کنایه 

نمونه سوال فارسی ۱۱

در میان آثار زیر، نام پدیدآورنده دو اثر نادرست نوشته شده است؛ آن دو را مشخص کنید.
روزها: محمدعلی اسلامی( )بهارستان: نظامی گنجوی( )اسرارالتوحید: محمدبن منور( )روضه خلد: محمد عوفی( )هم- صدا با حلق اسماعیل: سید حسن حسینی( )دیوان غربی – شرقی: گوته

هر یک از آثار زیر متعلق به چه کسی است؟
الف( فرهاد و شیرین: ……………………………………………………………………………………….. ب( پیامبر و دیوانه:……………………………………………………………………………

مصراع دیگر بیت های زیر را بنویسید.
الف. که با او چنین است پیمان من …………………………………………………………………………………………………..

ب. جغد بر ویرانه میخواند به انکار تو اما   ……………………………………………………………………………………………

موارد زیر را به نثر روان برگردانید.

الف( غافلوار فرود آمدند و جمله در دام افتادند. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ب( امیر از آن جهان آمده به خیمه فرود آمد. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ج( از ابرِ کَرَم، بارانِ محبت بر خاک آدم بارید. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
د( مگر تو را به نفس خویش حاجت نمیباشد؟ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ه( گفتم هست و نیست عینک یک چیز متجددانه است. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
و( نشد هیچکس را هوس، رزم او. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ز( فروماند در لطف و صنع خدای. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ح( خروشید و برجست لرزان ز جای / بدرید و بسپرد محضر به پای …………………………………………………………………………………………………………………………………………

داغ ترین مطلب!
درسنامه درس 6 جامعه شناسی 12

ط( روح را خاک نتواند مبدّل به غبارش سازد، / زیرا هر دم به تلاش است تا که فرارود…………………………………………………………………………………………………………………….

نمونه سوال فارسی ۱۱
کدام بیت مفهوم متفاوتی دارد؟

الف( ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد.
ب( مگو سوخت جان من از فرط عشق / خموشی است هان، اولین شرط عشق.
ج(خواستم از رنجش دوری بگویم، یادم آمد / عشق با آزار خویشاوندی دیرینه دارد.
د( در هوای عاشقان پر میکشد با بیقراری / آن کبوترچاهی زخمی که او در سینه دارد.

با توجّه به ابیات زیر، به اعتقاد مولانا، چه چیزی را باید مایۀ افسوس دانست؟ ………………………………………………………………………………………………
به روز مرگ چو تابوت من روان باشد / گمان مبر که مرا درد این جهان باشد
برای من مگری و مگو دریغ! دریغ! / به دام دیو درافتی، دریغ آن باشد

در ابیات زیر کدام ویژگی مجنون بارز است؟
یا رب به خدایی خداییت / وانگه به کمال پادشاهیت
کز عشق به غایتی رسانم / کاو ماند اگر چه من نمانم

نمونه سوال فارسی ۱۱

مفهوم مشترک دو بیت زیر چیست؟
الف( رزق هر چند بیگمان بِرسَد / شرط عقل است جُستن از درها
ب( چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر / چه باشی چو روبه به وامانده سیر

عبارت زیر بر چه موضوعی تأکید می کند؟

بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم / تو در کلبه و خیمۀ خود باز بمان

در هر یک از موارد زیر مقصود از قسمتهای خط کشیده شده چیست؟
الف( هم آنگه یکایک ز درگاه شاه / برآمد خروشیدن دادخواه. ………………………………………………………………………………………………………………………….
ب( گاه سفر شد باره بر دامن برانیم / تا بوسهگاهِ وادی ایمَن برانیم . ………………………………………………………………………………………………………………..
ج( گریه کنی اگر / که آفتاب را ندیدهای / ستاره ها را هم / نمیبینی. ……………………………………………………………………………………………………………….

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن