نمونه سوال روان شناسی ۱۱

نمونه سوال روان شناسی ۱۱
نیمسال اول

 سؤالات صحیح- غلط.درستی و نادرستی جملات زیر را با ص یا غ مشخص کنید

شرایطی که در آن هیچ یک از گیرنده هاي حسی مثل چشم، گوش به وسیله محرك هاي بیرونی تحریک نمی شود، محرومیت حسی نام دارد.
مهمترین عامل گزارش نکردن پرش دو ثانیه اي عقربه ثانیه شمار در بحث گوش به زنگی در کارکردهاي توجه، هوشیاري است.   

 

واژه هاي ستون سمت راست را با ستون سمت چپ به یکدیگر ربط دهید یا با شماره مشخص
 آنچه که به حیات موجودات زنده کمک می کند
آفت تمرکز است
سوالات تستی

کدام یک از هدف هاي زیر در علم روان شناسی به بیان چگونگی، چرایی(علت، سبب و باعث یا موجب) اتفاق افتادن یک پدیده می‌پردازد:
الف)توصیف                                 ب)تبیین                          ج) پیش بینی                    د) کنترل

دامنه سنی دوره کودکی دوم در فراخناي رشد کدام است:
الف) دو سال اول زندگی               ب) ۲ تا ۷ سالگی                 ج) ۱ تا ۳ سالگی               د) ۷ تا ۱۲ سالگی
ما تمایل داریم اشیاي ناقص را به صورت کامل ببینیم . این اصل کدام یک از اصول روان شناسی گشتالت را بیان می کند:
الف ) شکل               ب ) مجاورت                 ج ) استمرار                 د) تقارب
 ابزار گذراز شناخت پایه به شناخت عالی چه نام دارد؟
الف) تفکر                 ب) توجه                       ج) حافظه                   د) استدلال

داغ ترین مطلب!
آزمون عربی دوازدهم (ریاضی و تجربی)
جای خالی را با عیارات درست پر کنید

هرچه از شناخت پایه به سوي شناخت عالی پیش می رویم، عمل ………………………. پیچیدهتر می شود.
ابتدایی ترین و شاخص ترین جنبه، رشد ………………………………………………. است.
با توجه به نوع اطلاعات ، حافظه به دو نوع …………………. و ……………………….. تقسیم می شود.

نمونه سوال روان شناسی ۱۱

پاسخ کوتاه دهید

چرا مطالعه با فاصله زمانی،بهترازمطالعه بدون فاصله زمانی است؟
علت اینکه تعریف واحدي براي روان شناسی وجود نداردچیست؟(چه عاملی باعث تغییر در توصیف و تبیین هاي موجود در یک علم می شود؟
 آماده سازي چیست؟
دانش آموزي با وجود تسلط و آمادگی بر آیۀ الکرسی، زمانی که آیه ي اول را خواند، در یادآوري آیه دوم، دچار مشکل شد. به محض شنیدن اولین کلمه آیه دوم را به آسانی قرائت کرد، به نظر شما این دانش آموز در کدام یک از مراحل سه گانه حافظه دچار مشکل شده است؟چرا؟
ما در چه صورتی می توانیم بگوییم با حافظه کاري سر و کار داریم؟کاربرد
 منظور از تمایز بخشی در هنگام مطالعه ي کارآمد براي بهسازي حافظه چیست؟

منابع و روش هاي کسب آگاهی و معرفت را با مثال طرح کنید.
دو ویژگی روش علمی را با مثال مقایسه کنید؟
کودکان تحت تاثیر ویژگی ظاهري اشیا قرار می گیرند، این موضوع را با ذکر یک مثال تبیین کنید.
رشد اجتماعی در دوره ي کودکی و نوجوانی را با ذکر مثال تبیین کنید؟
به نظر شما تلاش براي هویت یابی بین نوجوانان نسل گذشته با نسل امروز چه تفاوتی کرده است؟ عوامل مؤثر در شکل گیري هویت در هر دو نسل چه بوده است. شما هویت خود را مثبت می دانید یا منفی ؟چرا؟
 چه عواملی سبب ایجاد خوگیري و عدم تمرکز ( عوامل مانع تمرکز ) می شود نام برده و مقایسه کنید؟
در هر موقعیت توجه، دو نوع علامت وجود دارد؛ نام ببرید و تفاوت این دو را با ذکر مثال بنویسید.

داغ ترین مطلب!
جزوه درس 5 منطق 10

به سوالات زیر کامل پاسخ دهید

رعایت چه نکاتی باعث ساماندهی توجه می شود؟ درك
حافظه کوتاه مدت چه فرقی با حافظه کاري دارد؟ از آنجا که شکل گیري حافظه کاري، علاوه بر اثرپذیري از زمان، تابع میزان استفاده ما هم هست، بنابراین ظرفیت ذخیره سازي و زمان بازیابی اطلاعات، بر خلاف حافظه کوتاه مدت، می تواند بیشتر باشد؛ چرا؟
منظور از حذف کردن و اضافه کردن در بحث خطاهاي حافظه چیست؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
کد تخفیف 3%+25%
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن