تحلیل کنکور سراسری نحوه مطالعه درس منطق و فلسفه

نحوه مطالعه درس منطق و فلسفه

تحلیل کنکور سراسری نحوه مطالعه درس منطق و فلسفه

پس ا ز یادگیری کامل در س در کلا س معلم یا مطالعه ویادگیری دقی ق مطالب، بهترین راهکار آن است که دانشآموز در همان روز و حداکثر سه ساعت پس از کلاس درسی مطالب آن درس را مطالعه نموده و تلاش کند که خلاصه ای از آن را با زبان و ادبیات خود به صورت حاشیه نویسی در کنار صفحات کتاب یا در یک دفتر بع صورت منظم یادداشت نماید.

 

ملاک پاسخگویی به سوالات در امتحانات نهایی و کنکور سراسری صرفاً کتاب درسی می باشد اگر دانش آموز کتاب را به خوبی یاد گرفته و خلاصه نویسی نماید می تواند در امتحانات نهایی و کنکور سراسری در این درس موفق باشد.

خلاصه نویسی دانش آموز می تواند محتوای یک درس را حداکثر در دو صفحه خلاصه نویسی نموده و سپس جملات و عبارت های مهم آن را لایت نماید یا زیر آنها خط بکشد .
خلاصه نویسی انواعی دارد از جمله حاشیه نویسی که در این روش دانش آموز می‌تواند با علامت گذاری مباحث هر درسی مطالب مفید و نکته های آن را در حاشیه صفحات با شماره گذاری و با زبان و ادبیات خود یادداشت نماید

– یکی دیگر ا ز روش های خلاصه نویسی خلاصه صفحه ای است در این روش دانش آموز هر صفحه از کتاب درسی را حداکثر در پنج خط خلاصه نموده و در یک دفتر جداگانه ای با نظم دقیق یادداشت می نماید

– یکی دیگر از روش های خلاصه نویسی روش نمودار درختی است در این روش دانش آموز با توجه به مطالبی که آموخته است آن ها را به صورت نمودار های درختی تنظیم نموده و در یک دفتر منظم و به طور دقیق یاداشت می‌کند.

بازگویی یکی دیگر ا ز روش هایی مفید برای تثبیت یادگیری در ذهن بازگویی هست دانش آموز می تواند مطالب یاد گرفته در کلاس درس یا مطالبی که خو د آنها را مطالعه نموده است برای فرد دیگری بازگو کند.

تست زنی

یکی دیگر از رو شهای معمول مورد استفاده دانش آموزان برای تثبیت یادگیری تست زدن پس از مطالعه درس و یادگیری مباحث در کلاس درس می باشد دراین مورد دانش آموز می تواند پس از یادگیری مباحث و یا مطالعه دقیق آنها برای تثبیت یادگیری حداکثر سه ساعت پس از مطالعه و یادگیری در کلاس درس برای مباحث یاد شده به صورت رندمی از ۱۰ تا ۲۰ تست آموزشی کار کند توجه داشته باشید در این مرحله لازم نیست که تست های زمان دار یا کنکوری و یا تست های پیچیده کار شود بلکه بهتر است تست های آموزشی و در سطح متوسط و پایین کار شود تا مباحث در ذهن دانش آموز به صورت تثبیت شده قرار بگیرد .

داغ ترین مطلب!
چطور فلسفه و منطق بخوانیم؟
تداعی یادگیری

دانشآموزان م یتوانند چندین بار در طول یک ماه برای تداعی یادگیری خلاصه نویسی های خویش را مرور نمایند و در هر مرتبه ۲۰ تا ۳۰ تست از مباحث یاد گرفته شده کار شده و جواب های تشریحی آنها را مورد بررسی قرار دهند توجه داشته باشیم که بررسی جواب های تشریحی تست ها نکات آموزنده بسیار مهمی برای دانش آموز به بار بیاورد.

تداعی یادگیری و تست زدن برای درس فلسفه و منطق در طول هفته حداقل دو بار و در طول یک ماه حداقل هفت بار باید انجام بپذیرد در این صو رت است که مباحث آموخته شده ماندگاری بسیار زیادی در ذهن دانش آموز خواهد داشت.

استفاده از تست های موضوعی و ترکیبی

مثلاً موضوع خدا در فلسفه که در درس ۵ و ۶ فلسفه دوازدهم آمده است دانش آموز در این زمینه میتواند پس از مطالعه این دو درس به صورت خلاصه نویسی با زبان و ادبیات خود خدا در فلسفه را خلاصه نموده و سپس تست های آن را به صورت موضوعی پاسخ دهد و جوابهای تشریحی آن را ببیند.

اما برخی از سوالات به صورت ترکیبی است مثلاً برخی ا ز سوالات ممکن است درس ۳ منطق و درس هفت و هشت منطق را با همدیگر در قالب سوالاتی آورده باشد در این مورد توصیه می شود که دانش آموز پس از مطالعه کامل یک کتاب سراغ سوالات ترکیبی برود تا بتوانند با ارزیابی کل کتاب و مقایسه درس ها با یکدیگر و تناسب میان آنها به سوالات ترکیبی پاسخ دهد دانش آموز در این زمینه باید توجه داشته باشد که دروسی که با همدیگر تناسب دارند.

 

یکی از راهکارهای بسیار مهم و ارزشمندی که می تواند مطالب درسی را در ذهن دانش آموز ماندگار نماید و توانایی پاسخگویی دانش‌آموز به سوالات را زیاد کند پاسخ گفتن به سوالات تشریحی است.

 

دانش‌آموزان بهتر است که در پایان هر درسی از کتاب‌های منطق و فلسفه حتماً یک یا دو نمونه سوالات تشریحی را کار نموده و سپس به سراغ سوالات تستی بروند این شیوه به دانش آموز این فرصت را می دهد که سوالات تستی و پاسخ های آنها در درون سوالات تشریحی یاد گرفته و هنگام ورود به سوالات تستی مشکلی در پاسخگویی نداشته باشد.

نحوه مطالعه درس منطق و فلسفه

استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی

کتابهای درسی برای پاسخ داد ن به سوالات امتحان نهایی و کنکو ر سراسری مبنای اصلی می‌باشد به دانشآموزان توصیه می نماییم که حتماً مطالعه خود را از کتابهای درسی آغاز کنند و حتماً قبل از رفتن به سراغ انواع سوالات و تست ها یک یا دوبار کتاب‌های درسی را با دقت کامل مطالعه نموده و خلاصه نویسی کنند و در صورت امکان و نیاز سراغ کتاب های کمک آموزشی و تستی رفته و به تست‌های درسی موضوعی ترکیبی و کلی پاسخ دهند.

داغ ترین مطلب!
جزوه درس 2 منطق دهم

ابتدا محتوای اصلی کتاب های درسی مطالعه شده و سپس در صورت نیاز برای تست زدن و تثبیت یادگیری از کتابهای کمک آموزشی استفاده شود براین اساس به دانش‌آموزان توصیه می‌کنیم قبل ا ز مطالعه کتابهای درسی و حتی قبل از خلاصه نویسی به هیچ وجه سراغ کتا بهای کمک آموزشی نروند و درسنامه را صرفاً از کتا بهای درسی مطالعه کنند زیرا در برخی از کتا بهای کمک آموزشی مطالب درسی کتاب های درسی به گونه آموزش داده شده است.

نشاندار کردن تست ها

هنگام تست زدن دانش آموزان باید توجه داشته باشند که تست هایی که برای پاسخ دادن به آنها دچار مشکل می شوند یا اینکه پاسخ آنها را نمی دانند در کنار آنها علامتی مشخص قرار داده و اصطلاحاً آنها را نشاندار نمایند سپس پاسخ تشریحی آنها را بررسی کرده و در مراحل تست زنی بعدی تست زدن حتماً تست های نشاندار را چندین بار مجدداً پاسخ داده و پاسخ های تشریحی آنها را نگاه کنند این کار به دانش آمو ز فرصت را می دهد تا در تست‌هایی که مشکل دارد تا ت ست هایی که مشکل دارد را به خوبی شناسایی نموده و نوع مطالعه خود را متناسب با آنها هدفدار نماید.

مباحث حفظ کردنی

از میان ۲۵ سوال درس منطق و فلسفه نزدیک به ۵ سوال دقیقاً از عبارت ها و مطالب کتاب درسی می‌باشد و دانش آموز برای پاسخگویی مطالب بهتر است که آنها را در حافظه خویش بسپارد توصیه می شود که مطالب حفظی را هر هفته چندین بار مرور نماید تا در ذهن خود باقی بماند.

نحوه مطالعه درس منطق و فلسفه

تست های مفهومی

از میان ۲۵ سوال درس منطق و فلسفه نزدیک به ۱۵ سوال کاملاً مفهومی است سوالات مفهومی به این معنا است که دانش آموز باید به حد تسلط کامل بر محتوای درسی برسد تا بتواند در تحلیل ذهنی خویش با توجه به مطالب آموخته شده به سوالات مفهومی پاسخ بدهد بر این اساس دانش آموز باید چندین مرتبه کتاب‌های درسی را مطالعه نموده و مطالب درس های مختلف را در کنار یکدیگر در ذهن خود تحلیل نماید وحتی از آنها مطالب جدیدی برای خویش بیآفریند تا بتواند با توجه به محتوای آموخته شده به سوالات مفهومی پاسخ دهد.

مثلاً کل کتاب منطق دهم یا فلسفه یازدهم یا فلسفه دوازدهم بهتر است دانش آموز به سراغ تست های مفهومی برود تا با توجه به ارزیابی کلی از مطالب کل کتاب درسی بتواند به سوالات مفهومی جواب بدهد.
بررسی سوالات کنکور های سراسری سال های گذشته

سوالات کنکور را در کتاب درس و در محتوای آموزشی کتاب درسی پیدا نموده و جواب های آنها را نیز در کتاب درسی بررسی کند توجه داشته باشید که از آنجایی که سوالات درس منطق و فلسفه ممکن است به دلیل مفهو می بودن کمی با محتوای اصلی کتاب درسی تفاوت داشته باشد بر این اساس اگر دانش آموزان تسلط کامل بر محتوای کتاب درسی پیدا کرده باشند می توانند سوالات کنکور را با محتوای کتاب درسی مطابقت داده و محتوای درسی مناسب و مطابق سوال را پیدا کرده و آنها را لایت نموده یا زیر آنها خط کشیده و برای موارد دیگر از آنها استفاده کنند.

داغ ترین مطلب!
جزوه درس 2 تاریخ دهم

در بررسی سوالات کنکور سراسری حتماً کلید ارائه شده توسط سازمان سنجش ملاک باشد و کلیدهای ارائه شده توسط برخی از موسسات مورد توجه نباشد.

مرور و جمع بندی

الف : مرو ر موضوعی:

پایان هر بخش از کتاب های درسی که شامل چند درس می شود دانش آموز می تواند مطالب آن بخش را مرور نموده و در صورت امکان ب ه صورت خلاصه یک جم عبندی از آنها را یادداشت کرده و سپس ۳۰ تا ۱۰۰ تست از آن بخش را پاسخ داده و جواب های تشریحی آنها را کنترل کنند.

ب: مرور کتابی: دانش آموز در پایان مطالعه هر کتابی م یتواند آن را به صورت کلی مرور نموده و یک جمع بندی کامل از کتاب درسی را به صورت خلاصه نویسی یادداشت نموده و ۱۰۰ تا ۲۰۰ از آن کتاب را کار کرده و جواب های تشریحی آنها را کنترل نمایید.

ج: مرور تورقی:

دانش‌آموز نزدیک به ۱۰ روز قبل از کنکور سراسری میتواند با ورق زدن کتاب های درسی آنها را با چشم و ذهن خود مطا بقت داده و در صورتی که مطالبی از کتاب هنوز برای او جای ابهام دارد این موضوع را صرفاً به صورت خاص مورد مطالعه هدفدار قرار داده و برای یادگیری بهتر آن برای آن موضوع ۱۰ تا ۲۰ تست کار کرده و جواب تشریحی آنها را کنترل نمایید.

فلسفه درس فهم و پاسخ به سوالات مفهومی است. فلسفه ازنامش پیداست که با فهم و درک سر و کار دارد. پس تلاش نکنید که صرفا فلسفه را حفظ کنید.سوالات فلسفه کنکور ۱۳۹۹ کاربردی و مفهومی تر از همیشه بود. باید مطلب را دقیق خوانده باشید و کمی هم از قدرت تحلیل خود مایه بگذارید تا بتوانید پاسخگوی این سوالات باشید

فلسفه و منطق را با چه شیوه ای مطالعه کنیم ؟
استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی، تست های مفهومی، نشاندار کردن تست ها و…. اینجا کامل بخوانید

کتاب درسی را مطالعه کنیم یا از کتاب های کمک درسی استفاده کنیم؟
از میان ۲۵ سوال درس منطق و فلسفه نزدیک به ۵ سوال دقیقاً از عبارت ها و مطالب کتاب درسی می‌باشد و … اینجا کامل بخوانید.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
کد تخفیف 3%+25%
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن