منطق دهم با پاسخ

منطق دهم با پاسخ

پاسخ ها با رنگ متفاوت مشخص شدند.

به تست‌های زیر پاسخ دهید.

نوع دلالت لفظ «خانه» در جملۀ «خانه‌ام را فروختم» کدام است؟

الف) دلالت تضمّنی              ب) دلالت مطابقی            ج) دلالت التزامی              د) دلالت تصنّعی

کدام گزینه از «مفاهیم کلی» است؟

الف) مرّیخ                         ب) آن پسر                       ج) درخت                        د) حضرت علی (ع)

استقرای تمثیلی استدلالی ……… است و نتایج آن ………. است.

الف) قوی ـ حتمی               ب) قوی ـ احتمالی            ج) ضعیف ـ حتمی            د) ضعیف ـ احتمالی

به جملات با معنایی که دربارۀ چیزی خبر می‌دهند و می‌توانیم دربارۀ صدق یا کذب آنها سخن بگوییم ………. می‌گویند.

الف) قضیه                        ب) فرضیه                         ج) رابطه                          د) ضابطه

نوع تعریف را به موارد سمت چپ مناسب آن وصل کنید.

الف) تعریف لغوی                                                  مرکبات: پرتقال، نارنگی، لیمو و … را مرکبات می گویند.

ب) تعریف مفهومی                                               جیوه: فلزی است که در دمای طبیعی مایع است.

ج) تعریف از طریق ذکر مصادیق                            فردوس: معرّب کلمه فارسی پردیس، به معنای باغ، بستان، بهشت.

الف) فردوس         ب ) جیوه                    ج) مرکبات

کلمۀ مناسب را پیدا کنید و در جای خالی بنویسید. (توجه! دو کلمه اضافه است)

(تالی ـ حملی ـ مشترک لفظی ـ مقدّم ـ شرطی ـ مشترک معنوی)

الف) به قضایایی که در آن به اتصال یا انفصال میان دو نسبت حکم شود، قضیۀ ……………….. می گویند.

ب) به بخش شرط قضیه، ………………… و به جواب شرط، ………………… گفته می شود.

ج) در هر زبانی، گاه چند معنای متعدد به کمک یک لفظ واحد بیان می شوند. مانند لفظ «شیر» که دارای سه معنا در زبان فارسی است. به این کلمات ………………….. می گویند.

داغ ترین مطلب!
سوالات درس 1 جامعه شناسی 10

الف) شرطی           ب) مقدم ـ تالی          ج) مشترک لفظی

بودجه بندی منطق دهم در کنکور علوم انسانی

جاهای خالی را کامل کنید.

الف) در علومی مانند فلسفه، ریاضیات و معارف دینی در پی فهم حقایق هستیم. به استدلال هایی که در این علوم به کار می روند، ……………………. می گویند.

ب) اصطلاح عامیانه «هندوانه زیر بغل کسی گذاشتن» به مغالطۀ …………………….. اشاره می کند.

ج) به جزء مشترک میان دو قضیه، …………………….. می گویند.

د) درصورتی که موضوع و محمول قضیه حملی را جابه جا کنیم، قضیه به دست آمده را …………… آن قضیه می نامند.

الف) برهان            ب) تله گذاری             ج) حد وسط                 د) عکس          

نوع نسبت های چهارگانه را در موارد داده شده مشخص کنید.

۱) عموم و خصوص مطلق                 ۲) عموم و خصوص من وجه                   ۳) تساوی                   ۴) تباین

الف) آفریقایی ـ آسیایی: شمارۀ ……

ب) مثلث ـ شکل سه ضلعی: شمارۀ ……

ج) هندی ـ آسیایی: شمارۀ ……

د) مسلمان ـ آسیایی: شمارۀ ……

الف) ۴          ب) ۳         ج) ۱           د) ۲

موارد خواسته شده را مشخص کنید.

الف) تصدیق:               ۱) سیمرغ پرنده ای افسانه ای است                     ۲) کوه سهند

ب) شخصیه موجبه:     ۱) هیچ چیز بی تغییر نیست                               ۲) سقراط در دادگاه محکوم شد

ج) موجبۀ کلیه:            ۱) هر کشوری به نیروهای دفاعی نیاز دارد            ۲) این میز تمیز نیست

د) قضیۀ سالبه:            ۱) نادان ناتوان است                                          ۲) نادان دانا نیست

الف) ۱          ب) ۲         ج) ۱           د)۲

مشخص کنید کدام جمله، درست و کدام غلط است؟                                                                                درست              غلط

الف) قضایای حملی همان جملات خبری در ادبیات اند.

داغ ترین مطلب!
سوالات منطق دهم نوبت دوم

ب) در قیاس استثنایی، اجزای نتیجه در میان مقدمات پخش شده اند.

ج) در رابطه تناقض، صدق یک قضیه، کذب دیگری را در پی دارد.

د) قضیه شرطی به دو دسته محصوره و شخصیه تقسیم می شود.

الف) غلط       ب) درست         ج) غلط           د) درست

مورد تایید دفتر تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش

منطق دهم با پاسخ

به سؤالات زیر به صورت کوتاه پاسخ دهید.

الف) دو مورد از اهداف یا کاربردهای استدلال را بنویسید. دستیابی به حقیقت ـ اقناع دیگران ـ غلبه بر دیگران.

ب) دو مورد از مغالطات ناشی از الفاظ را نام ببرید.

اشتراک لفظ ـ توسل به معنای ظاهری کلمات ـ شیوه نگارشی کلمات ـ ابهام در مرجع ضمیر

ج) چهار مورد از شرایط تعریف صحیح را نام ببرید.  واضح بودن ـ جامع بودن ـ مانع بودن ـ دوری نبودن.

د) وظیفۀ منطق چیست؟ جلوگیری از خطای اندیشه.

هـ) موضوع، محمول و رابطه قضایای زیر را مشخص کنید:

۱) کتاب ها ارزشمند هستند.  کتاب ها: موضوع       ارزشمند: محمول      هستند: رابطه                   

۲) سیل غمت خانۀ دل را ببرد.  سیل غمت: موضوع       برندۀ خانۀ دل: محمول        است: رابطه (فعل باید به است تبدیل شود)

الف) تفاوت مهم میان متفکر نقّاد و غیرنقّاد را بنویسید.

 جدی گرفتن فرایند تفکر و توجه آگاهانه به آن و پرسیدن سؤالات درست و به جاست.

ب) دو مورد از شرایط استقرای تعمیمی قوی را بنویسید.

نمونه ها باید تصادفی باشند ـ نمونه ها باید متفاوت بوده و بیانگر همه طیف های مختلفی باشند که در جامعه آماری ما وجود دارند ـ تعداد نمونه ها باید نسبت به کل جامعه آماری نسبت مناسبی داشته باشند

ج) از عبارت دو پهلوی زیر ، معانی متفاوتی برداشت می شود، دو مورد از آنها را بنویسید.

«رستم بر اسب نشست، دستی برسرش کشید و حرکت کرد.»

داغ ترین مطلب!
جزوه درس اول فلسفه یازدهم

رستم دستی به سر خودش کشید و حرکت کرد ـ رستم دستی به سر اسب کشید و حرکت کرد.

د) در جمله زیر به کمک استنتاج بهترین تبیین، چه نتیجه ای می توان گرفت؟

کودکی در سوپرمارکت گریه می کند و پایش را محکم روی زمین می کوبد

احتمالا خوراکی را که می خواهد برایش نمی خرند اما همچنان احتمالات دیگری نیز وجود دارند؛ مثلا می خواهند او را به جایی ببرند که دوست ندارد.

منطق دهم با پاسخ

با توجه به شکل زیر، موارد داده شده را در جای مناسب آن بنویسید. (توجه! یک کلمه دوبار تکرار می شود)

(تناقض ـ تداخل تحت تضاد ـ تداخل ـ تضاد)

۱) تضاد        ۲) تداخل          ۳) تناقض         ۴) تداخل            ۵) تداخل تحت تضاد

نتیجۀ قضایای جدول زیر را بنویسید.

 

شکل اول: هر انسانی نیازمند اکسیژن است.

شکل دوم: هیچ انسانی سنگ نیست.

شکل سوم: بعضی جانداران آبزی هستند.

شکل چهارم: بعضی جانداران مهره دار هستند.

 

برای خرید کتاب های معرفی شده در واتس اپ پیغام دهید، با ۲۰درصد تخفیف و ارسال رایگان: http://wa.me/989901914409

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن