سوالات منطق دهم

سوالات منطق دهم

درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید.

۱-تعریف را با مفهوم خاص آغاز می کنیم و سپس مفهوم خاص تر را بیان می کنیم.

۲-قضایای حملی همان جملات خبری در ادبیات هستند.

۳-استدلال های استقرایی از نظر قوت و ضعف در یک سطح قرار دارند.

۴-وجه تسمیه ی قضایای شرطی متصل این است که نوعی وابستگی میان اجزای آن برقرار است.

۵-در قیاس انفصالی حقیقی، همه ی حالات معتبرهستند.

۶-کلمات و الفاظی که در زندگی به کار می بریم، دارای بارهای ارزشی یکسانی هستند

۲-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

۱-برای بیان و انتقال افکار خود به دیگران از ……………. استفاده می کنیم.

۲-به رابطه ی ایجابی و سلبی ……………. گفته می شود.

۳-در رابطه …………..، صدق یک قضیه، کذب دیگری را در پی دارد و بالعکس.

۴-با مشاهدة ………….. قیاس می توانیم تشخیص دهیم که نتیجه سالبه است یا موجبه

۳- ستون سمت راست را به ستون سمت چپ ارتباط دهید.

الف-یا فردا سه شنبه است یا چهارشنبه.                                       ۱-اتصالی

ب-یا این عدد طبیعی زوج است یا فرد.                                          -۲انفصالی غیرقابل جمع درصدق

ج-اگر چک را امضا نکند، اعتبار نخواهد داشت.                                -۳انفصالی غیرقابل جمع درکذب

د-انسان خوش اخلاق یا نزد خدا محبوب است یا نزد مردم.                 -۴انفصالی حقیقی

داغ ترین مطلب!
سوالات منطق دهم نوبت دوم
۴-نوع مغالطه های زیر را تعیین کنید.

-۱گر دست افتاده ای بگیری مردی.

-۲رضا همسایه اش را تکریم می کند. او فرد متدینی است.

-۳با سعه صدری که در شما سراغ دارم، مطمئن هستم که با این موضوع مخالفت نخواهید کرد.

-۴چند بار اتاقم را تمیز کنم؟! نمی توانم که تمام عمر اتاقم را تمیز کنم.

۵-گزینه درست را انتخاب کنید.

-۱برای معلوم کردن یک ………. مجهول از ……… استفاده می کنیم.

الف) تصور-استدلال            ب) تعریف-تصورات معلوم              ج) تصدیق-استدلال            د) استدلال-تصورات معلوم

-۲در نظر گرفتن عکس لازم الصدق برای سالبه ی جزئیه از مصادیق مغالطه ………. است.

الف) اشتراک لفظ         ب) شیوه نگارشی کلمات               ج) ایهام انعکاس            د) مصادره به مطلوب

-۳در کدام قضیه دامنه ی مصادیق موضوع و محمول یکسان است؟

الف) ابن سینا تاجر نیست.                            ب)هرگیاهی نیازمند شرایط خاصی است.
ج) بعضی گیاهان سمی هستند.                     د)بعضی شترها دو کوهانه هستند.

-۴استدلال زیر باچه هدفی بیان شده است؟

«در فصل بهار به دلیل فتوسنتز گیاهان، حجم دی اکسید کربن هوای تهران کاسته می شود»

الف) غلبه بر دیگران                 ب) اقناع دیگران          ج) درک حقیقت              د) بر انگیختن احساسات

۶-جدول زیر را کامل کنید.

قضیه اصل                               تناقض                                                   عکس مستوی

هر نهنگی آبزی است.           ……………………..                                ………………………….

۷-از میان موارد داده شده تصور و تصدیق را مشخص کنید.

رشته کوه البرز ـ ققنوس پرنده ای افسانه ای است.

داغ ترین مطلب!
سوالات جغرافیا یازدهم
۸-تعیین کنید که هر یک از موارد زیر، مصداق کدام یک از نسبت های چهارگانه می باشد؟

الف) ایرانی و آسیایی                                                د) گیاه و سنگ

۹-نوع دلالت لفظ بر معنا در عبارت های زیر مشخص کنید.

اتوبوس مدرسه خراب شد.                                        علی شیر است.

۱۰-در جمله زیر یک تصور جزئی و یک تصور کلی پیدا کنید و در جای خالی بنویسید.

ابوذر و سلمان از اولین مسلمانان هستند.                 جزئی: …………. کلی: …………

۱۱-الف) نوع تعریف مقابل را بنویسید                                 کبوتر
ب)اشکال تعریف مقابل را بنویسید. خورشید:                      سکة طلایی آسمان

۱۲-استدلال تمثیلی می تواند منجر به چه مغالطه ای شود؟

 

۱۳-نوع استدل ها ی زیرا از میان تمثیل، استقراء و قیاس تعیین کنید و قوت و ضعف آن ها را مشخص کنید.

الف-تهران مانند یک بیمار است؛ لذا هرچند وقت یک بار به خود می لرزد. ………….. ………….

ب-سگ گله هنگام دزدیده شدن گوسفند صدا نکرده است. پس مطمئناً دزد غریبه نیست. ………….. ………..

۱۴- الف) در قضیة مقابل موضوع و محمول و نسبت را مشخص کنید. بینالود بزرگترین کوه خراسان است.

ب) نوع قضیه مقابل را بنویسید. گر صبر کنی زغوره حلوا سازی

۱۵-در فرض صادق بودن قضیة نخست، صدق یا کذب قضیة دوم را مشخص کنید و نام رابطة میان آنها را بیان کنید.

هیچ مسافری در راه نیست. همة مسافران در راه هستند. …………. ………….

هر انسانی متفکر است. بعضی انسان ها متفکر هستند. …………. …………

داغ ترین مطلب!
آموزش قواعد عربی دهم علوم انسانی (2)

۱۵-به جزء مشترک میان دو قضیه در قیاس اقترانی چه می گویند؟

 

۱۶-دلایل نا معتبر بودن قیاس های زیر را بنویسید.

الف-هیچ کارگری نانوا نیست. هیچ نانوایی ماهی‌گیر نیست. پس هیچ کارگری ماهیگیر نیست.

ب-بعضی الف ب است.                     بعضی ب ج است.                    بعضی الف ج است

۱۷-مشخص کنید استدلال زیر کدام قسم از قیاس استثنایی است.
سپس اعتبار یا عدم اعتبار آن را مشخص کنید.

اگر جاده بسته باشد، مسافران نمی آیند.
مسافران می آیند.
پس: جاده بسته نیست

۱۸-اگر بگوییم «خرید از فروشگاه بزرگ ما، هم در وقت و هم در هزینه های شما صرفه جویی می کند. ما همه نوع کالایی را عرضه می کنیم و ده درصد تخفیف می دهیم.» از کدام کاربرد استدلال بهره جسته ایم؟

 

به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.

۱۹-قضیه را تعریف کنید.

۲۰-صدق و کذب در «رابطه تضاد »چگونه بررسی می شود؟

۲۱-قیاس استثنایی را تعریف کنید.

۲۲- تفاوت مهم میان متفکر نقّاد و غیرنقّاد را بنویسید.

۲۳-مغالطه تله گذاری را توضیح دهید.

 

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن