سوالات علوم و فنون دوازدهم

سوالات علوم و فنون دوازدهم

تاریخ ادبیات و سبک شناسی
◊جای های خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید .
الف) کتاب « خداوند نامه » اثر……………….است.                                                  فتحعلی خان صبای کاشانی.
ب)آشنایی با…………….طبع فرخی یزدی را شکوفا ساخت.                                                         سعدی.

با توجه به دوره بازگشت ادبی وسبک بیداری صحیح یا غلط بودن جملات های زیر را مشخص کنید .
مجله ی بهار که نشریه ای ادبی محسوب می شد توسط ملک الشعرای بهار منتشر شد.                        غ
« شمس الدین و قمر» و « داستان باستان »  آثار میرزاحسن خان بدیع هستند.                                     ص

عروف ترین شاعر دوره ی بازگشت ادبی چه کسی است؟                                                             گزینه پ
الف)سروش اصفهانی           ب)قاآنی شیرازی                پ)هاتف اصفهانی                  ت)فروغی بسطامی

گروهی ازشاعران دوره ی بازگشت ادبی به غزل سرایی به سبک حافظ،سعدی ودیگرشاعران سبک عراقی می پرداختند ٣تن از آنها را نام ببرید.                نشاط اصفهانی،       فروغی بسطامی،        مجمر اصفهانی

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.
بارزترین شاخصه ی زبانی شعر عصر بیداری چیست؟                   سادگی روانی
کدام قالب از شاخه های ارزنده ی نثر عصر بیداری است؟               سیاسی_اجتماعی

داغ ترین مطلب!
جزوه درس 6 اقتصاد دهم

علت کم توجهی به کاربرد جمله ها و ترکیب های زبانی در سبک بیداری چیست؟

اغلب،شاعران صرفا به محتوا گرایش داشتند، برخی شاعران تسلط کافی بر ادبیات کهن نداشتند، شاعران برای آگاهی سازی مردم و انتشار آثار در روزنامه ها ناگزیر بودند به شتاب شعر بسرایند.

 

همسان و ناهمسان بودن بیت های زیر را مشخص کنید

ترک گدایی مکن که گنج بیابی/از نظررهروی که درگذرآید ناهمسان مفتعلن فاعلات مفتعلن فع
بیاعاشقی را رعایت کنیم/ز یاران عاشق حکایت کنیم همسان فعولن فعولن فعولن فعل
گشت یکی چشمه ز سنگی جدا/غلغله زن،چهره نما،تیزپا همسان مفتعلن مفتعلن فاعلن
دلابسوز که سوز تو کارها بکنید/نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکنید ناهمسان مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

کدام یک از ابیات زیر را می‌توان به دوصورت دسته بندی هجایی کرد؟به یکی از آن دوصورت آن بیت را تقطیع کنید.
دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی/زنهار بد نکن که نکرده است عاقلی
چوبشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست/سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست

سوالات علوم و فنون دوازدهم

اختیارات شاعری زبانی نوشته شده جلوی هر بیت در هجای چندم رخ داده است ؟
الف)سعدی نظراز رویت کوته نکند هرگز/ ور روی بگردانید دردامنت آویزد
ب) تو کجایی تا شوم من چاکرت/چارقت دوزم کنم شانه سرت
پ)در دام فتاده آهویی چند/محکم شده دست و پای دربند

 

با در نظر گرفتن اختیارات شاعری وزن بیت زیر کدام است؟ گزینه پ

اگربه روی توبار دگر نظاره کنم      چو صبح زندگی خویش را دوباره کنم

الف)فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن.                     ب)مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن
پ)مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن.                      ت) فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

داغ ترین مطلب!
نمونه سوال جغرافیا یازدهم
آرایه های مقابل را روبروی بیت متناسب با آن بنویسید

الف)پس عدم گردم عدم چون ارغنون/گویدم « انا الیه راجعون »: تضمین
ب)بسی تیر و مرداد و اردیبهشت/برآیدکه ما خاک باشیم و خشت مراعات نظیر
پ) مجنون که به دیوانه گری شهره ی شهر است/دردشت جنون همسفرعاقل نابود تلمیح
ت)موج ز خود رفته ای تیز خرامید وگفت/هستم اگر می روم گر نروم نیستم تضاد

سوالات علوم و فنون دوازدهم

نوع لف و نشر را در ابیات زیر مشخص کنید.
الف) آن که ز ابرو و مژه تیروکمانی دارد/چشم ها کرده سیه قصدجهانی دارد            لف و نشرمشوش « نامرتب »
ب) به عشق زلف و رخت فارغم زدیر وحرم/که این معامله بیرون زکفر و ایمان است          لف ونشر مرتب

مشخص کنید در کدام یک از ابیات زیرآرایه متناقض نما و در کدام یک آرایه تضاد بکار رفته است.

الف)زلف آشفته ی او موجب جمعیت ماست/چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد متناقض نما
ب)درنیابد حال پخته هیچ خام/پس سخن کوتاه باید والسلام تضاد
پ)شکر ایزد که به اقبال کله گوشه ی گل/نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد تضاد
ت)زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی/از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی متناقض نما

درکدام گزینه هر دو آرایه ی « لف ونشر » و« تضاد » هم زمان به کارنرفته است؟ پ

الف)روی تو و موی تو بسنده است جهان را/گر روزوشب و انجمن و افلاک نباشد
ب)وفا کردیم و باما غدر کردند/برو سعدی که این پاداش آن است
پ)از دشمن و از دوست گریزیم و عجب نیست/سرگشته نسیم از گل و از خار گریزد
ت)ایزدی و اهرمنی کرد مرا زلف و رخت/باز رهان جان مرا ز ایزدی و اهرمنی

قسمت مشخص شده در هر بیت چه آرایه ای دارد؟
الف)عصر جدید/عصری که هیچ اصلی/جز اصل احتمال یقینی نیست متناقض نما
ب) دل و کشورت جمع و معمور باد/زملکت پراکندگی دور باد لف ونشر مرتب
پ)همچو فرهاد بود کوهکنی پیشه ی ما/کوه ما سینه ما ناخن ماتیشه م ا تلمیح یا مراعات نظیر

داغ ترین مطلب!
جزوه درس 6 فلسفه 12

با توجه به شعر به سوالات پاسخ دهید.

از ملک ادب حکم گزاران همه رفتند/شوبار سفربند که یاران همه رفتند
آن گرد شتابنده که در دامن صحراست /گویدچه نشینی که سواران همه رفتند
داغ است دل لاله و نیلی است بر سرو/کز باغ جهان لاله عذاران همه رفتند                                  ملک الشعرای بهار

الف) قافیه و ردیف بیت اول را بنویسید.
قافیه:حکم گزاران و یاران/ردیف:همه رفتند
ب) فعل شو دربیت نخست شعر ملک الشعرا بهار رابه کدام سبک نزدیک کرده است؟          سبک خراسانی
پ)تشبیه را دربیت آخر بیابید و بنویسید.
لاله عذار(چهره):کسی که چهره اش مانندلاله است
یک ویژگی فکری شعر را بیان کنید.  غم گرایی شعر در مرثیه عارف قزوینی سروده شده است

با توجه به متن زیر به سوالات پاسخ دهید .
باری چه دردسر دهم؟آن قدر گفت وگفت و گفت تامارا به این کار واداشت.حالا که می بیند آن روی کار
بالاست،دست و پایش راگم کرده است،تمام آن حرف ها یادش رفته،تایک فراش قرمزپوش می بیند دلش می تپد.تا به یک ژاندارم چشمش می افتند ،رنگش می پرد،هی می گوید امان از همنشین بد

علی اکبر دهخدا

رنگ پریدن کنایه از چیست؟ کنایه از ترسیدن
یک ویژگی زبانی متن را نام بنویسید استفاده از کلمات عامیانه مانند کلمه هی
در جمله دست و پایش را گم کرده است کدام نوع فعل ماضی به کار رفته است؟ ماضی نقلی
نوع حذف فعل را در جمله ی آخر بنویسید . حذف فعل به قرینه ی معنوی

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
کد تخفیف 3%+25%
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن