سوالات امتحانات نهایی درس جغرافیای دوازدهم

سوالات امتحانات نهایی درس جغرافیای دوازدهم

صفحه ۲: این صفحه تقریباً همیشه سوال داشته ولی سوالات متفاوتی آمده مثل: عوامل موثر پیدایش سکونتگاه ها )طبیعی و انسانی ( بیشتر سوال آمده است. تعریف مقر- هسته اولیه- موقعیت اهمیت دارد.

صفحه ۲:انتخاب مکان مناسب برای استقرار و سکونت جمعیت فقط به عوامل طبیعی وابسته است ؟به صورت صحیح یا غلط سوال اورده شده جواب غلط می باشد.

صفحه ۲:مردم بر حسب نیاز هسته اولیه یک سکونتگاه را برای زندگی انتخاب می کنند. به صورت صحیح یا غلط سوال داده شده بود .

صفحه ۶ : همیشه یک یا دو سوال داشته است. تفاوت‌های شهر و روستا را نام ببرید ) ۲ بار( از قسمت فرهنگ و مناسبات اجتماعی)سه سطر آخر(  به اشکال مختلف چهاربار سوال طرح شده است. توجه کنید *مهم ترین تفاوت شهر و روستا ملاک اقتصادی* ولی متداول ترین آن ملاک جمعیتی است.

صفحه ۷:تنوع عملکرد سکونتگاه ها سبب تغییر جایگاه آن ها در رتبه بندی بر حسب اهمیت می شود؟سوال صحیح یا غلط داده شده بود .که جواب صحیح می باشد.

سوال صفحه ۷ :سلسله مراتب سکونتگاه ها به معنای رتبه بندی آن ها بر حسب )میزان جمعیت –اهمیت) جواب اهمیت می شود.

صفحه ۱۱ :همه موارد از مهم ترین بدیده های مربوط به تغییرات الگوی شهرنشینی در جهان به شمار می آیند به جزء:سوال به صورت تستی می باشد.

الف -افزایش شهرهای میلیونی                                                      ب-تغییر الگوی مکانی شهرها ی میلیونی

ج -تغییر ساختمانی سنی جمعیت کلان شهرها(گزینه صحیح)             د-اختلاف قابل توجه میان سطح شهرنشینی کشورهای جهان

صفحه ۱۱ :براساس گزارش سازمان ملل همه شهر نشینان در جهان سطح زندگی بالایی دارند.   جواب غلط

صفحه ۱۲ و ۱۳ : تعریف متروپل چند بار سوال آمده است. تعریف جهان شهر در صفحه ۱۳ (حداقل ۲بار) مطالب حومه ها هم در این دو صفحه اهمیت دارد.

صفحه ۱۲ :عوامل موثر در شکل گیری حومه ها در اطراف شهرها را نام ببرید ؟ جواب:افزایش شهرنشینی -گسترش حمل و نقل و وسایل ارتباطی

صفحه ۱۳ :با مقایسه جوزه نفوذ دو سکونتگاه مادر شهر ملی و جهان شهر دامنه نفوذ کدام یک گسترده تر است؟ جواب: جهان شهر زیرا نقش مهمی در اقتصاد و تجارت جهانی دارند .

در صفحه ۱۴ :ویژگی های مگالاپلیس و شکل آنها

در صفحه ۱۷شهر گرایی چیست؟

صفحه ۱۷ :فعالیت کشاورزی اغلب روستاها …………است)جواب زراعت( سوال به صورت جای خالی آورده شده بود.

در صفحه ۱۹ : افزایش جمعیت شهری از چند طریق صورت می‌گیرد؟

در صفحه ۱۹ :ویژگی‌های دوره شهر نشینی کند در ایران در صفحه ۲۱ سوال مربوط به اصلاحات ارضی تکرار شده و علت عدم موفقیت اصلاحات ارضی ) ١ بار( سوال آمده است.

در همین صفحه چرا شهر تهران به یک مادر شهر ملی تبدیل شد ؟

از درس ۲ قسمت مسکن سوالات مربوط به اسکان غیر رسمی و ویژگی زاغه ها طرح های مربوط به ساخت مسکن گروه‌های فقیر شهری مثل ساخت مسکن ارزان قیمت و اعطای وام مسکن آمده است.

صفحه ۲۲ :چرا اکثر مهاجران بعد از ورود به شهر به مشاغل غیر رسمی می بردازند؟

جواب :الف-اکثر مهاجران فاقد مهارت و تخصص هستند ب-در شهر فرصت های شغلی محدود است.

ارکان شهر بایدار از صفحه ۲۲ سوال بود.

صفحه ۲١ بحث اشتغال مهم است مشکلات مهم شهر ها، مشاغل غیررسمی و راهکارهای سر و سامان بخشیدن به مشاغل غیر رسمی اهمیت دارد.

صفحه ۲١ :راهکارهایی را که در برخی از شهرها برای سرو سامان بخشیدن به مشاغل غیر رسمی انجام می شود را نام ببرید؟ حمایت از کار آفرینان -ایجاد غرفه هایی با اجاره ارزان برای فروشندگان دوره گرد -توسعه امکانات گردشگری برای جذب گردشگر و ایجاد شغل

صفحه ۲۴ وندالیسم ) ۲ بار(  علل فقر شهری و ارتباط بین جرم و بزهکاری و راه های مقابله با آسیب های اجتماعی اهمیت دارند.

در صفحه ۲۲ تعریف مبلمان شهری ) ۴ بار( سوال آمده است.

صفحه ۲۲ :کدام عوامل منجر به شکل گرفتن فقر شهری می شود؟جواب:درامد کم-بیکاری-مسکن نامناسب-حاشیه نشینی .

صفحه ۲۶ تعریف شهر هوشمند و مزایای حسگر‌ها اهمیت دارند.

صفحه ۲۲ :چرا در طراحی و مدیریت شهری زیبایی شهر و فضاهای مختلف آن اهمیت زیادی دارد؟

شهر موجودی زنده وفعال و انسان موجودی زیبا دوست است به علاوه معماری و طراحی شهر بازتاب فرهنگ و هویت شهروندان است.

صفحه ۲۲ شهر پایدار و ارکان آن و تعریف کاربری زمین و نحوه محاسبه فرمول سرانه و*مطالعه کاربری زمین به برنامه‌ریزان چه کمکی می‌کند؟ از نکات مهم می باشد.

صفحه ۲۲ :چگونه در شهرهای هوشمند انواع حسگرها می توانند مصرف انرژی را به شکل مطلوبی مدیریت نمایند؟

نور و میزان روشنایی معابر را را در زمان های معین و با توجه به رفت و آمد ها کم و زیاد است.

صفحه ١۱ :برنامه ریزان با مطالعه …………می توانند طرح هایی را تدوین کنند تا از فضاهای شهری به طور مناسب استفاده شود.       جواب:کاربری زمین

صفحه ۳۰ مهمترین مشکلات روستاها به چند دسته تقسیم می شود نام ببرید.

س: مشکلات اقتصادی روستاها را نام ببرید. س: فقر روستایی چیست تعریف برنامه توسعه روستایی و ارکان تحقق روستاهای پایدار

صفحه۳۱ برای حل مشکلات اقتصادی روستاها چه اقداماتی انجام شده است؟ ) ۴مورد (

گسترش انقلاب سبز و مطالب آن ) ۳بار(

صفحه ۳۲ شوراها و وابستگی آنها به وزارت کشور و هدف از ایجاد شوراها

صفحه ۳۵ :رسیدگی به مناطق محروم و دستیابی به خود بسندگی کشاورزی در کشورمان از اهداف ……………است. جواب : جهاد سازندگی

صفحه ۳۶ تعریف آمایش سرزمین

مهم : آمایش سرزمین تنظیم رابطه انسان، فضای جغرافیایی و فعالیت است.به صورت جای خالی آمده است. ویژگی های عمده آمایش سرزمینی سوالاتی به صورت مفهومی طرح شده است.

فنون و مهارت های جغرافیایی، صفحه ۳۸ تا ۴۰ بیشتر سوالات این فصل مربوط به مراحل کار در سامانه اطلاعات جغرافیایی است. یعنی به ترتیب :ورودی، پردازش و خروجی است. و هرکدام مطالبی و داخل مستطیل زرد رنگ نوشته در اغلب نمونه سوال ها یک سوال از این قسمت وجوددارد ) ۴بار(

داغ ترین مطلب!
سوالات اقتصاد دهم

صفحه ١۲ :چرا امروزه از سامانه اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی و مدیریت شهرها و روستاها استفاده می شود؟

جواب :چون تجزیه و تحلیل با سامانه جغرافیایی به تصمیم گیری می انجامدو به روند آن کمک می کند۲ بار  آخر صفحه ۳۸

کاربردهای GIS

قابلیت های GIS

صفحه ۴۰ و ۳۹ نیز دو بار سوال امتحانی آمده است .توجه داشته باشید که اطلاعات به صورت رقومی  وارد رایانه می شود.

در بحث حمل و نقل عمده سوالات از مزایا و معایب انواع حمل و نقل و همچنین کاربرد آنها )هر یک از آنها در چه مواردی استفاده می شود.( مزایا و معایب وسایل حمل و نقل را در جدول صفحه ۵۸ آمده است و حتماً سوالی ازش طرح می‌شود .

صفحه ۴۲ :اختراع………….تحول بزرگی در حمل و نقل آبی و ریلی به وجود آورد؟جواب :موتور بخار

صفحه ۴۳ در قرن اخیر چه عواملی موجب گسترش در صنعت حمل و نقل شده است؟ ) ۲ بار(

چرا ماهیت حمل و نقل جغرافیایی است؟  تعریف حمل و نقل و جنبه های مختلف حمل و نقل مهم است.

صفحه ۴۵ :ویژگی های حمل و نقل جاده ای

صفحه ۴۶ :مهم ترین نتیجه افزایش سفرها و تعداد خودروها در دهه های اخیر را بنویسید؟ایجاد تراکم ترافیکی در برخی مسیرها به ویژه در ایام تعطیلات و در جاده هایی است که گنجایش کافی برای این افزایش را ندارند.

از صفحه۴۸ اغلب به صورت جای خالی سوال آمده است.

هزینه احداث خطوط آهن در کدام نواحی زیاد است ؟جواب در نواحی دارای موانع و بستی و بلندی.

از صفحه ۴۹ قطار پرسرعت و کشورهای تولید کننده آن گستردگی شبکه خط آهن در جهان .

صفحه ۵۳ :از کشتی های رو-روبرای جابجایی چه کالاهایی استفاده می شود؟جواب :خودرو

-چرا کشور ایران به حمل و نقل دریایی دسترسی دارد؟ جواب:واقع شدن ایران در کرانه های دریای خزر خلیج فارس و دریای عمان

صفحه ۵۳ و ۵۲ انواع کشتیهای مسافری و انواع کشتی های باربری نیز مهم است .مزایای کشتی های کانتینری را بنویسید .ایران در کنار کدام دریاها واقع است؟ مهمترین بندر اقیانوسی ایران بندر چابهار مهم ترین بندر کانتینری ایران بندر شهید رجایی از حمل و نقل هوایی برای حمل چه کالاهایی استفاده می شود؟ ) ۲بار(ص۵۵

صفحه ۵۵ :شیوه حمل و نقل ………….برای حمل کالاهایی مانند تجهیزات الکتریکی مناسب تر است؟جواب:هوایی

صفحه ۵۵ :ویژگی های حمل و نقل هوایی

صفحه ۵۷ :هزینه احداث خطوط آهن در کدام نواحی زیاد است؟جواب :در نواحی دارای موانع و بستی و بلندی ها.

درس ۴ مدیریت حمل و نقل صفحه ۵۹ و ۶۰ حتماً یک یا دو سوال در امتحان نهایی دارند .تعریف مدیریت حمل و نقل و حمل و نقل پایدار و رشد وسایل حمل و نقل به صورت کمی )افزایش جادهها، بنادرو فرودگاه ها( و کیفی )هبود سرعت، کاهش زمان و هزینه(

کافیست مسیر قابل احداث بین دو مکان را در صورت کسر و طول مسیر مستقیم را در مخرج کسر قرار دهیم. نتیجه را در ۱۰۰ ضرب میکنیم به صورت درصد به دست می آید )توجه داشته باشید حتماً جواب شما به درصد باید از عدد ۱۰۰ بیشتر باشد(

صفحه ۵۹ : مفهوم حمل و نقل بایدار را تعریف کنید؟جواب:حمل و نقلی که در آن نیازهای مربوط به حمل و نقل به خوبی رفع شود و دسترسی عادلانه همه مردم ایمنی آنها و سلامت محیط زیست در برنامه ریزی برای حال و آینده آن در نظر گرفته شود.

صفحه ۶۱ :در چه صورت قابلیت دسترسی یک مکان مطلوب تر است؟ الف: در صورتی که طول مسیرهای پیموده شده از یک مکان به مکان های دیگر کمتر باشد .ب-برای رفتن از یک مکان به مکان دیگر هرچه تعداد نقاطی که بر سر راه قرار می گیرد کمتر باشد مطلوب تر است.

صفحه ۶۲ به صورت جای خالی سوال آمده است.

صفحه ۶۲ :آب و هوا بر حمل و نقل تاثیر مستقیم دارد.

صفحه ۶۲ : کدام ویژگی های سواحل بر احداث و مدیریت بندر گاه ها تاثیر می گذارد؟جواب: از نظر بریدگی یا مخاطرات طبیعی مانند سونامی یا طوفان های موسمی.

در صفحه۶۳ س( مشکلات زیست محیطی ناشی از حمل و نقل از دو جنبه قابل بررسی است؟نام ببرید .

س( مشکلات بکارگیری انرژی های نو و جایگزین )انرژی الکتریکی و خورشیدی( را بنویسید. جواب( به کارگیری این انرژی هاهنوز بسیار محدود است و از نظر هزینه و فناوری مشکلات و تنگناهای زیادی دارد.

س( از تاثیر حمل و نقل بر محیط زندگی چهار مورد را نام ببرید.

صفحه ۶۴ :برای تقویت فرهنگ ایمنی به ساکنان هر یک از مناطق زیر چه آموزش‌هایی باید داده شود؟

الف-ساکنان مناطق نزدیک ریل ها ی قطار:جواب:که از توقف روی ریل ها خودداری کنند و همچنین خطرات برخورد اشیاءبه سمت قطارها را باید به آنان گوشزد کرد.

ب-ساکنان روستاها و مزارع مجاور خطوط لوله حمل نفت و گاز:جواب :حفاریهای غیر مجاز در این نواحی انجام ندهند. صفحه ۶۵ و ۶۴ حتما حدود یک نمره سوال دارد.

س( حفاری غیر مجاز و دستکاری خطوط نفت و گاز توسط ساکنان روستاهای مجاور چه زیانهایی دارد؟

س( برای تقویت فرهنگ ایمنی به ساکنان و هر یک از مناطق زیر چه آموزش هایی باید داده شود :الف :ساکنان مناطق نزدیک تری های قطار ب :ساکنان روستاها و مزارع مجاور خطوط لوله حمل و نفت و گاز) ۲بار(

س( سه مورد از فعالیت هایی که برای حفظ ایمنی در حمل و نقل انجام می شود را بنویسید .

صفحه ۶۵ مزایای بیمه و حمل و نقل چند وجهی و هدف آن۳ بار سوال آمده است .

صفحه ۶۵ :در حمل و نقل بیمه چه کمکی به بیمه گزاران می کند؟جواب:به بیمه گزاران کمک می کند که آسودگی خاطر داشته باشند و بعد از وقوع حوادث احتمالی بخشی از خسارت ها و ضررشان جبران شود.

صفحه ۶۷ مهمترین مشکلات حمل و نقل شهری و راهکارهای بهبود آن .

داغ ترین مطلب!
نمونه سوال روان‌شناسی 11

صفحه ۶۸ گسترش حمل و نقل درون شهری ریلی چه مزایایی دارد؟ ۲بار

س( برای بهبود حمل و نقل عمومی چه اقداماتی انجام گرفته است؟

س(علت ایجاد مسیرهای اتوبوس های BRT را بنویسید؟ سرعت اتوبوس های درون شهری با حرکت در مسیرهای ویژه و نظایر آن افزایش می یابد.

صفحه ۶۹ : مزایای اتوبوس برقی ؟ مزایای دوچرخه سواری ؟ در چه شهر هایی و کشور هایی از دوچرخه زیاد استفاده می کنند؟ شهرهای بناب و میاندوآب

صفحه ۷۱ :نیز انواع مدیریت حمل و نقل بر عهده کدام وزارتخانه ها و نهادها است؟

صفحه : ۷۳ فنون و مهارت های جغرافیایی ۲ :مسائل اختلاف ساعت ) سه بار ( و عمدتاً در خرداد ماه آمده است .

صفحه ۷۳ :س:چرا ساکنان نیمکره شرقی طلوع خورشید را زودتر مشاهده می کنند؟جواب:با توجه به حرکت زمین از غرب به شرق مناطق مختلف کره زمین واقع بر نصف النهار ها بی در بی در مقابل خورشید قرار می گیرند

صفحه ۷۹ : س:نمایش حهت جغرافیایی و قبله از قابلیت های کدام سامانه است؟

جواب: سامانه موقعیت یاب جهانی GPS

صفحه ۷۰ : از مبحث ساعات رسمی سوالات به صورت زیر سوال داده شده بود.

کره زمین به چند قاچ تقسیم شده است؟جواب: ۲۴ قاچ

هر قاچ چند درجه است؟ ۱۵ جواب: درجه چرا کشورها بجای ساعت واقعی از ساعت رسمی استفاده می کنند؟جواب:زمان رسمی سبب می‌شود اختلافاتی در برنامه حرکت وسایل حمل و نقل و…..در داخل یک کشور های دیگر به وجود آید.

صفحه ۷۶ :شهر الف روی نصف النهار ۶۲ درجه غربی و شهر ب روی نصف النهار ۲۱ درجه غربی قرار دارد)محاسبات الزامی است(.

-اختلاف ساعت این دو شهر چقدر است؟جواب: اختلاف             ۴۵-۲۰-۶۵   اختلاف ساعت ۱۵:۴۵-۱۳

ب-اگر ساعت در شهر ب ۱۶ باشد ساعت در شهر الف چند درجه است. جواب:یک بعدالظهر ۱۳-۳-۱۶

صفحه ۷۷ :سامانه موقعیت یاب جهانی متشکل از ۲۰ ماهواره است که بطور شبانه روزی در یک مدار دقیق زمین را دور می زنند.جواب صحیح است.

عبارت مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنید؟

صفحه ۶۰ :الف-هر چه میزان انحراف )بیشتر-کم تر(باشد احداث راه آسان تر و کم تر هزینه تر است.جواب کم تر

صفحه ۹۱ :ب-احتمال سرریز شدن رودهایی که در دشت های وسیع عبور می کنند در فصل بارش)افزایش – کاهش(

جواب:افزایش

درس ۵ مخاطرات طبیعی: از بحث زمینلرزه از ص ۸۲ تا ۸۴ بیش از یک نمره سئوال طرح می شود.

ص ۸۲ حرکت همرفتی موجب حرکت صفحات می شود ) ۲ بار (

چرا برخی مخاطرات در ایران بیشتر است؟

انواع مخاطرات بر اساس منشا را نام ببرید.

تعریف زمین لرزه، لیتوسفر وصفحه مهم است.

صفحه ۸۹ :اگر مقدار آبدهی رودها افزایش یابد سیل رخ می دهد؟ جواب :نادرست

صفحه ۹۲ :چرا در حوضه های کشیده احتمال وقوع سیل کاهش می یابد؟زیرا مدت زمان طولانی طی می شود تا آب جاری مسافت سرچشمه تا خروجی را طی می کند در نتیجه آب سرشاخه ها به تدریج و به طور متوالی از حوضه آبخیز تخلیه می شود.

چرا از بین رفتن بوشش گیاهی در یک حوضه آبخیز احتمال وقوع سیل را افزایش می دهد؟جواب:زیرا با از بین رفتن آن نفوذ پذیری خاک کاهش می یابد و در نتیجه سرعت رواناب حاصل از بارش بیشتر می شود.

با توجه به فرایند شکل گیری انواع حرکات دامنه ای به سوالات زیر جواب دهید؟

الف- علت جابجایی مواد تخریب شده در انواع حرکات دامنه ای را بنویسید ؟جواب : مواد تخریب شده تحت تاثیر نیروی جاذبه زمین با شیب به سمت بایین حرکت می کنند.

-نقش زیر بری رودخانه ها را در ایجاد لغزش در دره های برشیب کوهستانی بنویسید؟جواب:در دره های برشیب کوهستانی رودها با حفر و فرسایش کناره آبراهه ها تکیه گاه دامنه را ازبین می برند و باعث لغزش در آن می شوند.

ب-احتمال رویداد کدام حرکت دامنه ای در دامنه های شمالی البرز بیشتر است؟ چرا ؟جواب :زمین لغزش یا رانش – وجود رطوبت -تراکم درختان و گیاهان -شیب زیاددامنه و…..

صفحه ۹۷ : معمول ترین نوع خشکسالی را نام ببرید ؟خشکسالی آب و هوایی

صفحه ۹۹ :مهم ترین علل اصلی افزایش خشکسالی ها در دهه های اخیر را بنویسید؟جواب :گرم شدن آب و هوای کره زمین و بی نظمی های بارش در نتیجه تغییرات اقلیمی -افزایش جمعیت و مقدار مصرف آب -نبود مدیریت صحیح و بهره برداری نادرست از منابع آب های سطحی و زیر زمینی.

سوالات امتحانات نهایی درس جغرافیای دوازدهم

صفحه ۸۲ : بوسته و بخش بالایی گوشته زمین سخت و سنگی است.به صورت صحیح و غلط سوال داده شد.جواب صحیح

صفحه ۸۴ :هر چه رشد عمق کانونی زمین لرزه کمتر باشد شدت زمین لرزه ……می یابد.

جواب :افزایش فشار مداوم نیروهای زمین ساخت در اطراف قطعات گسل ها به تدریج ذخیره می گردد و به طور ناگهانی با جابجایی دو قطعه گسل انرژی آزاد می شود.

صفحه ۸۴ :چرا همواره توصیه می شود که مکان یابی ساخت و سازها و فاصله از گسل ها ی فعال تا حد امکان رعایت شود؟ صفحه ۸۳ و ۸۴ انواع حرکت صفحات: جواب:جابجایی زمین در امتداد گسل های فعال روی می دهد.( واگرا- همگرا- لرزشی( در گسل های همگرا میزان تخریب بیشتر است. س(چه زمانی زمین لرزه اتفاق می افتد؟

تعریف کانون زمین لرزه و مرکز سطحی زلزله شدیدترین تنش در نقطه کانونی زلزله روی می دهد. مقیاس های اندازه گیری زلزله بسیار مهم است۱- شدت زلزله: )میزان تخریب ناشی از زمین لرزه(۲-بزرگی زلزله:  (مقدار انرژی آزاد شده از درون زمین(

سوالات امتحانات نهایی درس جغرافیای دوازدهم

س( شدت و بزرگی زلزله چگونه اندازه گیری میشود؟ شدت زلزله با بازدید میدانی و بزرگی زلزله با دستگاه لرزه نگار اندازه گیری می شود. نکته مهم : هر قدر عمق زلزله بیشتر باشد میزان تخریب و خسارت کمتر است. زیرا امواج مسیر طولانی تری را طی می کنند. و برعکس هر چقدر عمق زلزله کمتر باشد میزان تخریب و خسارت بیشتر است.

داغ ترین مطلب!
همه آنچه برای امتحان نهایی باید بدانید

س( مهمترین کمربندهای زلزله را نام ببرید۱- کمربند آلپ- هیمالیا ۲- کمربند اطراف اقیانوس آرام ۳-کمربند اقیانوس اطلس توجه داشته باشید در کمربند یک و دو صفحات همگرا هستند یعنی به هم برخورد می کنند. ولی در کمربند اقیانوس اطلس صفحات در حال باز شدن و گسترش است )واگرا( ایران در کمربند آلپ- هیمالیا قرار دارد و همگرایی صفحات عربستان و اقیانوس هند- اوراسیا باعث چین خوردگی، زمین لرزه و شکستگی در ایران شده است. شدیدترین زلزله های ایران زلزله های: طبس – رودبار گیلان -)بیشترین تلفات انسانی( – دشت بیاض – بوئین زهرا – بم می باشند.

س( سیل چیست به چه مناطقی آسیب می رساند؟

صفحه ۸۹ تعریف دبی)آبدهی رود( و تعریف دشت سیلابی مهم هستند.

در صفحه ۹۰ س(عوامل موثر در وقوع سیل را نام ببرید.

س(شکسته شدن سدها در اثر چه عواملی است؟ ) ۲بار(

سوالات امتحانات نهایی درس جغرافیای دوازدهم

در همین صفحه ۹۰ شکل حوزه آبخیز مهم است. حوزه آبخیز به سه شکل دیده می شود: ) گرد – دراز- پهن ( هرچقدر گردتر باشد و شیب آن بیشتر سیل خیز تر است. و هر چقدر حوزه دراز تر و کشیده تر باشد سیل خیزی آن کمتر است.

صفحه ۹۰:به مجموعه از یک رود و انشعاباتی آن )حوضه آبخیز-شبکه زهکشی( می گویند.جواب : شبکه زهکشی

صفحه۹۱ س( عوامل انسانی موثر در وقوع سیل را نام ببرید.

صفحه ۹۳ س( انواع حرکات دامنه ای را نام ببرید و مهم ترین و خسارت بارترین آن را معین کنید. جواب( ریزش- خزش- جریان گلی- زمین لغزش مهمترین و خسارت بارترین آن زمین لغزش است.

صفحه ۹۴ س(عوامل موثر بر ایجاد زمین لرزه ها را نام ببرید.

صفحه ۹۶ س( کدام دامنه ها برای زمین لغزش مستعد ترند؟

صفحه ۹۷ و۹۸ س( انواع خشکسالی و تعریف خشکسالی بسیار مهم است. پیامدها و علل خشکسالی

صفحه ۹۷ :خشکسالی یک دوره………..است که طی آن یک منطقه با کمبود غیر منتظره بارش مواجه می شود.جواب کم آبی

صفحه ۹۹ س( چرا خطرات خشکسالی بیش از خشکی هوا ست؟

سوالات امتحانات نهایی درس جغرافیای دوازدهم

صفحه ۱۰۰ تعاریف: مخاطره، بحران و مدیریت مخاطرات مهم هستند.

س( در کشور ما مسئولیت مدیریت بحران به عهده چه نهادها و سازمانهایی است؟

نشانه های وقوع زلزله مهم هستند.

صفحه ۱۰۰ :سه مورد از وظایف سازمان مدیریت بحران مرتبط با مخاطرات طبیعی را بنویسید؟ جواب :وظیفه ایجاد آمادگی برای مقابله با بحران و جلوگیری از آن-مدیریت بحران و رساندن کمک های اولیه به آسیب دیدگان و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده را به عهده دارد.

صفحه ۱۰۱ :تغییر در ترکیب شیمیایی آب زیرزمینی از نشانه های وقوع احتمالی زمین لرزه است.جواب صحیح

صفحه ۱۰۸ :مهم ترین عامل تهدید کننده بخش کشاورزی در کشورمان ………..است.جواب:خشکسالی

صفحه ۱۰۱ مدیریت پیش از وقوع سیل صفحه ۱۰۰ :ج-به وقوع حادثه به صورت ناگهانی و گاهی شدید رخ می دهد)مخاطره -بحران(گفته می شود. جواب:بحران

صفحه ۰۱۰ :چگونه می توان با توجه به اقدامات مربوط به مدیریت قبل از وقوع زمین لرزه تخریب واحدهای مسکونی شهری و روستایی را به حداقل رسانید؟ جواب مقامت ساختمان افزایش یابد-مقاومت مصالح ساختمانی افزایش یابد- رعایت اصول طراحی و مهندسی ساختمان و مقررات مربوط به آن رعایت شود.

صفحه ۱۱۲ :سنجنده ها به ماهواره ای طیف های مختلف بازتاب شده از سطح زمین را به صورت )رقومی-لایه ی(دریافت می کنند

جواب:رقومی

صفحه۴ ۱۰ روش سازه ای و غیر سازه ای

صفحه ۱۰۸ س(  مهمترین عامل تهدید کشاورزی ما چیست؟ خشکسالی

صفحه ۱۰۸ : چرا با ساماندهی شبکه زهکشی می توان از کاهش اصطحکاک بین توده لغزش و سطح زیر بنا جلوگیری نمود؟

جواب :نفوذ بذیری خاک کاهش می یابد و آب باران کمتر نفوذ می کند و به سرعت تخلیه می شود.

صفحه ۱۰۹ : مهم ترین راهکار های مدیریت خشکسالی را بنویسید ؟)سه مورد کافی است (جواب:صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از مصرف بی رویه آب های سطحی و زیر زمینی موجود -افزایش بهره وری از آبیاری در کشاورزی و استفاده از روش های آبیاری تحت فشار – جلو گیری از کشت محصولاتی که به آب زیاد نیاز دارند و…

صفحه ۰۱۱ مهمترین راهکارها در مدیریت خشکسالی را بنویسید.

سوالات امتحانات نهایی درس جغرافیای دوازدهم

فنون و مهارت های جغرافیایی ۳ صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۳ می باشد این قسمت حتما سوال دارد.

س( مهم کشورها با چه اهدافی ماهواره را در جو زمین و بالاتر قرار دادهاند؟ ) دوبار (

ماهواره منابع زمینی )لندست( در چه مواردی کاربرد دارد؟

تعریف سنجش از دور سطر ۰ و ۲ صفحه ۱۱۱ طیف های مرئی و نامرئی

س( سنجنده ها چگونه طیف های مختلف بازتاب شده از سطح زمین را دریافت می کنند؟

س( تصاویر نرم افزار گوگل ارث در کدام طیف تهیه شده اند؟

س( موارد استفاده از سنجش از دور در مخاطرات طبیعی را بنویسید.

صفحه ۱۱۱ :امروزه چگونه می توان اطلاعاتی را از سطح خشکی ها و دریاها ذخیره و تجزیه کرد؟

جواب : با استفاده از بازتاب های طیف الکترومغناطیسی بدیده های سطح زمین به وسیله سنجنده ها دریافت می شود.

سوالات امتحانات نهایی درس جغرافیای دوازدهم

صفحه ۱۱۲ :دو مورد از بدیده های نامریی سطح زمین که چشم انسان قادر به مشاهده آنها نیست و به صورت تصاویر رقومی ماهواره ای قابل ثبت و نمایش هستند را نام ببرید ؟

جواب:انرژی زمین گرمایی -گازهای موجود در جو – جریانهای هوایی -رطوبت در جو-آفات و بیماریهای گیاهی

صفحه ۱۱۳ : تصاویر ماهواره ای چه کمکی در تعیین حدود سیل گیری رودخانه ها می کنند؟

جواب:از طریق این تصاویر می توانیم جهت حرکت سامانه باران زا و زمان دقیق رسیدن آن ها به هر منطقه را حداقل چند روز قبل بیش بینی کنیم وبا استفاده از تصاویر ماهواره ای منابع زمینی حدود سیل گیری رودخانه ها را تعیین کنیم.

گرد‌آورندگان:مصطفی حیدری، هدایت الله امیری و نهضت جعفری نژاد

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن