درس هشتم جامعه شناسی یازدهم

درس هشتم جامعه شناسی یازدهم

ارتباط میان کشور و نظام جهانی

امروزه شیوه‌ی غالب زندگی اجتماعی :زندگی در واحدهاي اجتماعی به نام کشور است.
 هر کشوري داراي ابعاد  فرهنگی   سیاسی ، اقتصادي است
عوامل چهارگانۀ تکوین نظام نوین جهانی با ابعاد سه گانۀ هر کشور، ارتباط دارد این ارتباط نشا ندهنده‌ی :نظام جهانی نیز کی واحد
اجتماعی کلان( همانند کشور )است و داراي ابعاد سیاسی، اقتصادي و فرهنگی است.

نظام جهانی چیست؟ 
واحداجتماعی کلان درسطح جهانی که دارای ابعاداقتصادی،سیاسی وفرهنگی است.

 

تحولات نظام نوین جهانی در ابعاد اقتصادی 

کشورهای استعمارگرابتدا اقتصادکشورهای استعمارزده رادگرگون کردند و به تدریج آنها را به بازار ،تهیه کننده موادخام و نیروی کار کشورهای غربی تبدیل کردندو با اقتصادتک محصولی به کشورهای استعمارگر وابسته کردند.اقتصاد سرمایه محور با انباشت ثروت، شرکت های چندملیتی بزرگ وگسترش صنعت ارتباطات و نهادهای بین‌المللی اقتصادی راشکل داد.

تحولات نظام نوین جهانی در ابعاد سیاسی

قدرت های استعماری بافتوحات استعماری ،جغرافیای سیاسی جدیدی را در مناطق حضور خود برای دیگر فرهنگ ها پدید آوردند که نام دولت – ملت با هویتی قومی و سکولار داشتند که با جهانی شدن از اهمیت مرزهای سیاسی کاسته شد.

تحولات نظام نوین جهانی در ابعاد فرهنگی

استعمارگران در کنارایجاد وابستگی های اقتصادی و سیاسی جوامع غیرغربی با استفاده ازصنعت ارتباطات، موجب خودباختگی فرهنگی این جوامع و تشکیل امپراتوری رسانه‌ای خود شدند.

عملکرد اقتصادی کشورهای غربی در چارچوب روابط دولت – ملت های جدید

قدرت سیاسی دولت – ملت‌ها با منافع اقتصادی صاحبان ثروت، صنعت و تجارت هماهنگ بود و رقابت های سیاسی استعمارگران با منافع اقتصادی آنان پیوند داشت.

 در مقایسه نظام اقتصادی کشورهای غیرغربی پیش از استعمار را با دوران استعمار می توان گفت: نظام اقتصادی این کشورها پیش از استعمار اغلب در تعامل با محیط جغرافیایی خودوبه گونه ای مستقل عمل می کرد وروابط تجاری آنها درحدی نبودکه استقلال سیاسی شان را درمعرض خطر قرار دهد. اما دردوران استعمار ساختار اقتصادی شان دگرگون شد و در راستای پاسخ به نیازهای کشورهای غربی در آمدند و دچار اقتصاد تک محصولی ، وابستگی اقتصادی، بازار کالاهای غربی ،تامین کننده مواد خام و  نیروی کاربرای غربی ها شدند.

درس هشتم جامعه شناسی یازدهم

ویژگی هایی تغییرات ساختار اقتصادی کشورهای غیرغربی در دوران استعمار

۱- به بازار مصرفی غرب تبدیل شدند.

۲- تامین کننده نیروی کار و مواد اولیه غرب شدند.

۳- صادرکننده یک ماده خام شدند( تک محصولی شدند.)

۴- دچار کاهش قدرت چانه زنی در اقتصاد شدند.(افزایش وابستگی اقتصادی به غرب)

۵- مبادلات نابرابر درسطح جهانی به نفع کشورهای غربی

۶-انتقال برخی صنایع وابسته ازغرب به کشورهای غیرغربی درجهت منافع استعمارگران (نه تعدیل جهانی ثروت)

۷- ورود به استعمار نو و ادامه حضور در چرخه نامتعادل توزیع ثروت جهانی

تفاوت دولت – ملت ها  با حاکمیت های پیشین

حاکمیت های پیشین هویتی دینی و معنوی داشتند ولی دولت – ملت ها، هویتی ناسیونالیستی، قومی با جغرافیایی سیاسی و اقتصادی جدیدی داشتند.

دولت – ملت ها حاکمیت های سیاسی نوینی بودند که نخستین بار با افول قدرت کلیسا پدید آمدند.

هویت دولت – ملت های جدید

هویتی سکولار،دنیوی ،قوم گرایانه ، ناسیونالیست داشتند. درمسیر توسعه و گسترش خودبه صورت قدرت های استعماری درآمدند و با فتوحات استعماری جغرافیای سیاسی جدیدی برای دیگر فرهنگ ها پدید آوردند.

فرایند جهانی شدن

۱-انباشت ثروت وپدیدآمدن شرکت های بزرگ چندملیتی
۲- گسترش صنعت ارتباطات
۳-کاهش اهمیت مرزهای سیاسی
۴-شکل گیری بازارهای مشترک منطقه ای ونهادهای بین المللی
۵- مدیریت سرمایه گذاری شرکت های بینالمللی درسطح جهانی
۶- مخدوش شدن استقلال اقتصادی وسیاست های ملی

دیدگاه موافقان و مخالفان جهانی شدن

موافقان: جهانی شدن بدون اعتنا به مرزهای ملی نظم نوینی باجریان های نیرومند تجارت و تولید بین الملل را پیش می راند.
مخالفان: جهانی شدن انسجام مطلوب جهانی را به دنبال نداشته است بلکه چالش ها و تضادهایی فراتر از مرزهای سیاسی دولت ها پدید آورده  است .

تاثیرات نظام جهانی بر فرهنگ جوامع غیرغربی

موجب ضعف اقتصادی وسیاسی و خودباختگی فرهنگی جوامع غیرغربی شد.
جوامع غیرغربی مدیریت خود را در گزینش عناصر فرهنگی ازدست می دهند
مدیریت فرهنگی جوامع غیرغربی در چارچوب اهداف اقتصادی و سیاسی در دست استعمارگران غربی قرارمی گیرد.

امپراتوری رسانه ها

توسعه صنعت ارتباطات فاصله های زمانی ومکانی راکوچک کرده ومرزها ی جغرافیایی را فروریخته ،کشورهای غربی ودرراس آنها آمریکا باموقعیت قدرت وثروت برتر با تولید و پخش رسانه ها به مدیریت فرهنگی جوامع خودباخته غیر غربی پرداختند.

کشورهای کمترتوسعه یافته در برابر امپراتوری فرهنگی آسیب پذیرترند زیرا منابع و امکانات لازم برای حفظ استقلال فرهنگی خود را ندارند.

درس هشتم جامعه شناسی یازدهم

 تاثیرات تجمع قدرت رسانه ای دردست صاحبان ثروت و کانون های صهیونیستی 

هویت فرهنگی جوامع غیرغربی را متزلزل ساخته است .
ارزش های دموکراتیک و سازوکارهای دموکراسی جهان غرب را به سخره گرفته وتضعیف نموده است .

تثبیت مرجعیت علمی جهان غرب

باتربیت نخبگان کشورهای غیرغربی وتوزیع هدفمند علوم طبیعی وانسانی
منظور از توزیع هدفمند علوم طبیعی وعلوم انسانی توسط جهان غرب  بخشی از علوم طبیعی را که مورد نیاز برای خدمت رسانی به کالاهای غربی است به کشورهای درحال توسعه آموزش می دهد ولی از آموزش دانش های راهبردی خودداری می کنند.

علوم انسانی غرب زندگی آدمی را بربنیان‌های هستی شناختی،انسان شناختی و روش‌های معرفتی بعد از رنسانس زندگی آدمی را صرف نظر از ابعاد معنوی به گونه‌ای سکولار و دنیوی تعریف می کند و سازمان می دهد.

نقش و تاثیر ترویج علوم انسانی غربی در کشورهای غیرغربی
علوم انسانی غربی درکشورهای غیرغربی عمیق ترین نقش را در توزیع جهانی فرهنگ غربی ایفا می کند تا فرهنگ های دینی خود را از نگاه فرهنگ غربی بازخوانی کنند و از بنیان های معرفتی دینی و قدسی محروم شوند.

 

داغ ترین مطلب!
درس نهم اقتصاد دهم علوم انسانی

ترویج علوم انسانی غربی درکشورهای غیرغربی عمیق ترین نقش را در توزیع جهانی فرهنگ غربی ایفا می کند زیرا موجب می شوند فرهنگ های دینی خود را از نگاه فرهنگ غربی بازخوانی کنند و از بنیان های معرفتی دینی وقدسی محروم شوند.

درس هشتم جامعه شناسی یازدهم

دلیل تلاش کشورهای غربی برای ممانعت ازدستیابی ایران به تکنولوژی هسته ای

– حفظ مرجعیت علمی غرب
– مانع استقلال علمی و هویت مستقل ایرانی شوند.

در برابر تلاش جامعه ی علمی ایران برای تدوین علوم انسانی مبتنی برنیازهای بومی و مبانی معرفتی اسلامی مقاومت می شود.

جلوی خودباوری فرهنگی ایران و سایر کشورها گرفته شود .

 مانع از مقاومت فرهنگی ایران در برابر بنیان های هستی شناسانه،انسان شناسانه و معرفت شناسانه فرهنگ جهان غرب شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن