جزوه دین و زندگی ۱۰ عمومی درس ۱

جزوه دین و زندگی ۱۰ عمومی درس ۱

هدف زندگی

درس یک دین و زندگی دهم عمومی (ریاضی و تجربی)

حقتعالی به تو ارزش بسیار داده است پس ببین برای چه تو را خلق کرده و برای چه کار فرستاد.
خلقت موجودات جهان دارای هدفی است زیرا خالق آن حکیم است پس:
آفرنش جهان حق است. 
هیچ کار بیهودهای انجام نمی‌دهد.

ما انسان‌ها برای چه آفریده شده‌ایم؟

«ما خَلَقنَا السَّماوات و الاَرض و ما بَینَهُما لاعبین»

امام علی(ع): ای مردم …. هیچ‌کس بیهوده آفریده نشده تا خود را سرگرم کارهای لهو کند و او را به خود وا نگذشتهاند تا
به کارهای لغو و بیارزش بپردازد. ← ارتباط با آیه )ما خلقنا السماوات و الارض …)

تفاوت انسان با سایر موجودات در چگونگی رسیدن به هدف:

اختلاف در انتخاب هدف:

ریشه در نوع نگاه و اندیشه انسان یا بینش و نگرش خاص هرکس
معیارهای انتخاب هدفهای اصلی:
معیار تقسیم اهداف به فرعی و اصلی ← ارزش و رتبه آنها
انواع هدف:

۱) اصلی: پایانناپذیر- نامحدود – ضروری – همیشگی
۲) فرعی: پایان پذیر-ضروری – موقتی
وجه اشتراک فرعی و اصلی ← ضروری بودن
وجه اختلاف فرعی و اصلی ← پایانناپذیری و موقتی

نکته: هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم.
نکته: اصل قرارگرفته هدفهای اخروی (اصلی) مانع بهرهمندی انسان از نعمتهای دنیایی نمی‌شوند.

برترین هدف:

قرابت معنایی:

چون که صد آمد نود هم پیش ماست
ارتباط با آیه مَن کانَ یُریدُ ثَوابَ الدُّنیا فَعِنداللهِ ثَواب الدُّنیا وَ الآخرة

و

ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد.

ویژگی آدم‌های زیرک و هوشمند:

جزوه دین و زندگی ۱۰ عمومی درس ۱

برترین هدف اصلی ما:

همه استعدادهای متنوع ما را در برگیرد و درجایی متوقف نشود
امیر المومنین علی (ع): جلوه‌گاه همه کمالات و زیبایی‌ها

داغ ترین مطلب!
نمونه سوال دین و زندگی 11 انسانی

ذات یا فطرت انسان: 
در جستجوی سرچشمه خوبی و زیبایی
سرچشمه خدا
خالق همه کمالات و زیباییها
مقصد نهایی انسان تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ

تقرب مکانی و ظاهری نیست ← نزدیکی حقیقی به خدا )پیروزی( ← دور شدن از خدا (شکست)
شعر: ای دوست، شکر بهتر یا آنکه شکر سازد…(خدا)
ای باغ تویی خوشتر یا گلشن و گل در تو … (برخی هدفها هدفهای دیگر را در بردارد)
ای عقل توبه باشی دردانش و در بینش … (مقایسه خالق و مخلوق)

میانگین امتیازات ۵ از ۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالا بروید