جزوه درس ۷ فلسفه ۱۲

جزوه درس ۷ فلسفه ۱۲

درس هفتم فلسفه دوازدهم

عقل در فلسفه (۱)

 

 

همانطور که مفهوم « دین» ما را به یاد «ایمان» می اندازد و مفهوم «عرفان» به یاد «شهود و عشق» مفهوم « فلسفه » نیز  با « عقل » گره خورده  است.

-عقل به عنوان قوۀ تفکر و استدلال:

در این معنا از عقل که در واقع همان کاربرد رایج بین مردم است عقل بعنوان توانمندی است که به کمک آن استدلال می کنیم و از این طریق  به دانش ها و حقایق دست می بابیم.

انسان با عقل استدلال می کند که چه چیزهایی هست و چه چیزهایی نیست. انسان با عقل خود می تواند بفهمد کدام کار خوب است، کدام کار بد است. یا چه سخنی درست یا نادرست است. از نظر فیلسوفان این کاربرد از عقل در کودک بصورت بالقوه هست که با تمرین و تربیت به فعلیت می رسد و به همین سبب در افراد مختلف متفاوت است. برخی قدرت عقلی بیشتر و برخی قدرت عقلی کمتری دارند.

عقل بعنوان موجودی متعالی و برتر از ماده ( مجرد)

جزوه درس ۷ فلسفه ۱۲

عالم عقل، ( عالم جبروت)

عالم مثال، ( عالم ملکوت)

عالم طبیعت ( عالم ناسوت)

فیلسوفان الهی معتقدند که بسیاری از فرشتگان که در کتاب های آسمانی، از جمله قرآن کریم، از آنها یاد شده است همانند عقول هستند. عقول (فرشتگان) حقایق  اشیاء را « شهود» می کنند و برای کسب علم به مفاهیم و استدلال مفهومی نیاز ندارند.

فیلسوفان الهی معتقدند که روح هر انسانی، استعداد رسیدن به چنین مرتبه ای از عقل را دارد؛ یعنی می تواند با تهذیب نفس به مرتبه ایبرسد که کاملاً از ماده و جسم مجرد باشد و در عین حال که از قوه استدلال برخوردار است همچون عقول بسیاری از حقایق را شهود کند.

فیلسوفان الهی معتقدند؛ قوه استدلال، مرتبه نازل و پایین عقل مجرد است و می گویند  توانایی بشر در ساختن مفاهیم کلی خود پرتوی از همان عقل  است که در وجود هرانسانی است.

داغ ترین مطلب!
جزوه درس 3 منطق دهم
ویژگی فرشتگان:

عقل نزد حکمای ایران قدیم:

یکی از کانون های اولیه عقل گرایی، ایران باستان است که اندیشمندان آن به خردورزی و فرزانگی شهرت داشتند.

فردوسی در شاهنامه و برخی نقل های تاریخی و آثار مکتوب به آن دوره از چنین توجهی به عقل و خرد ورزی حکایت می کنند

به گونه ای که می توان گفت آنان هم از عقل بعنوان یک وجود نورانی و مجرد آگاه بودند و هم به عقل بعنوان قوه تعقل و خردورزی اهمیت می دادند.

 عقل در یونان باستان:

-عقل نزد هرالکیتوس:

هرالکیتوس از حقیقتی بنام« لوگوس» سخن می گوید که به معنای « عقل» است و « نطق» نزد او ظهور و پرتو عقل محسوب می‌شوند.
(هرالکیتوس) می گوید: عقل همان حقیقتی است که هم جهان و هم اشیاء ظهور او هستند و هم کلمات و سخن

–  عقل نزد پارمیندس و افلاطون:

پارمیندس به وجود عقلی معتقد بود که عقل انسان برای فهم امور باید به آن متصل شود افلاطون چنین عقلی را « عقل جهانی» یا «عقل کلی » می نامید

جزوه درس ۷ فلسفه ۱۲

عقل نزد ارسطو:

عقل نزد فیلسوفان جدید اروپایی:

عقل در دورۀ جدید اروپا، یعنی از رنسانس تاکنون (یعنی از قرن چهاردهم تاکنون)، تحولات و تغییراتی را پشت سرگذاشته که عمدتاً مربوط به حدود به حدود توانایی های عقل است.

عقل در ابتدایی رنسانس جایگاه ممتازی پیدا کرد و این معیار اصلی درستی و نادرستی  افکار و عقاید تلقی شد. در حالی که قبل از آن، بخصوص در دورۀ اول حاکمیت مسیحیت در اروپا ( حدود قرن سوم تا نهم ) بزرگان کلیسا دخالت و چون  و چرا کردن عقل را عامل تضعیف ایمان می دانستند.حتی برخی از بزرگان کلیسا عقل را امری شیطانی می دانستند.

جزوه درس ۷ فلسفه ۱۲

« فرانسیس بیکن» روش تجربی را بهترین روش برای پیشرفت زندگی بشر می دانست.

از طرف دیگر «دکارت» که با ریاضیات به خوبی آشنا بود، به همه توانایی عقل مانند بدیهیات عقلی، استدلال های عقلی محض توجه داشت. او معتقد بود که عقل می تواند وجود خدا و نفس مجرد انسان و اختیار او را اثبات کند

داغ ترین مطلب!
جزوه درس اول فلسفه 12

« اوگست کنت» در قرن نوزدهم بطور کلی عقل فلسفی و کار عقل در تأسیس فلسفه را  کاملاً ذهنی خواند. از نظر او عقل آنگاه که با روش تجربی و حسی وارد عمل می شود به واقعیت دست پیدا می کند.

سوالات درس هفتم فلسفه دوازدهم:

مفهوم دين ما را به ياد ………. مفهوم عرفان به ياد…………و………….و مفهوم فلسفه به مفهوم…………..و………….می اندازد.

تاريخ فلسفه با تاريخ………….پيوندی ناگسستنی دارد و تحولات معنا و محدوده  با تحولات …………..فلسفه گره خورده است.

چرا قدرت عقلی افراد با هم متفاوت است؟

غير از قوه استدلال ، عقل چه کاربرد ديگری دارد؟

مقصود فيلسوفان از عقل چيست و آن را چگونه معنا می کنند؟

الف) عقل همان موجودات مجرد از ماده و جسم هستند که حقايق اشيا را شهود می کنند
ب) عقل به همان معنای نفس است که حاکم بر اعمال و رفتار انسان است
ج)  عقل نيروی باطنی است که شهوات و هواهای شيطانی درون انسان را به بند می کشد
د) عقل توانمندی است که به کمک آن استدلال می کنيم و به دانش ها و حقايق می رسيم

در باره مصداق وجودی عقل کدام گزينه نادرست است؟

الف) موجوداتی مجرد و غير مادی و بی زمان و مکان هستند
ب) موجوداتی هستند که در افعال خود بی نياز از ابزار مادی هستند
ج) موجوداتی معقول و قابل اثبات از طريق عقل و براهين هستند
د) عقول از طريق استدلال به حقايق عالم دست می يابند و آن را شهود می کنند

با توجه به آرای فلاسفه در خصوص عقل ، همگی آن ها کداميک از قوای زير را برای عقل حتمی می دانند و در آن مشترک هستند؟

الف) تفکيک حُسن و قُبح به معنای فضيلت و رذليت
ب) قوه استدلال و ترکيب قانونمند قضايا
ج) قوه تصديق و تصور به کمک حس
د)  توانايی ساختن مفاهيم کلی همچون کليات خمس

کدام مورد به تفاوت عقل استدلالی در انسان و عقل در اصطلاح عالم عقول اشاره ندارد؟

الف) عقل استدلالی قوه و توانايی درک حقايق است ولی عالم عقول خود حقايقی هستند که بايد با اين عقل درک شوند
ب)  عالم عقول عالم مجردات است که با حواس قابل درک نيست
ج) عالم عقول بر خلاف عقل انسان از طريق استدلال و کنار هم قرار دادن به نحو درست فراهم می شود
د) عقول از طريق شهود، حقايق اشيا را در می يابند ولی انسان با استدلال مفهومی

کدام گزينه جز انديشه های رايج در ايران باستان نسبت به عقل نيست؟

الف) انسان برای فهم امور بايد به يک عقل کلی متصل شود
ب)  عقل اساس خدا در خلقت بوده است
ج)  عقل در يک معنا، وجودی مجرد است
د)  وجود عقل با وجود خداوند متعال وحدت دارد

لوگوس توسط ………..بيان شد و به ………و…………توجه داشت.

الف) هراکليتس- عقل- نطق                                          ب)پروتاگوراس- حس- تجربه
ج) گرگياس- بحث- جدل                                                د) افلاطون- مثُل- تفکر

کدام گزينه تفاوت رويکرد هراکليتس با پارمنيدس را در باب عقل بيان می کند؟

الف) عقل هراکليتس سبب ظهور اشيا و کلمات می شود ، عقل پارمنيدس عقل جهانی است که اشيا دارای مرتبه ای ازآن هستند
ب)  از نظر هراکليتس اشيا عالم مظهر علم و حکمت عقل است، عقل پارمنيدس وجود واسطه در فهم انسان است
ج)  هراکليتس عقل را کلمه می داند که اشيا بيان علم اوست، پارمنيدس عقل را سبب فهم امور انسان می داند
د)  هراکليتس به حقيقت عقلی اشاره می کند که انسان برای فهم و دريافت به آن متصل می شود، در عقل پارمنيدس اسان مرتبه ای از عقل محسوب می شود.

میانگین امتیازات ۴ از ۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالا بروید