جزوه درس اول جغرافیا دهم

جزوه درس اول جغرافیا دهم

جغرافیا دهم                                                        جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر

جغرافیا چیست؟

جغرافیا علم بررسی روابط متقابل انسان و محیط طبیعی برای بهبود زندگی بشر است.
جغرافیا ، یکی از قدیمی ترین دانش های بشری به شمار می رود.
واژۀ جغرافیا، که برای اولین بار توسط اراتوستن دانشمند یونانی ارائه شد، شامل کلمات GEO یعنی زمین و GRAPHY GRAPHY GRAPHY یعنی ترسیم و توصیف است،  اراتوستن جغرافیا را علم مطالعۀ زمین به عنوان جایگاه انسان تعریف می کند.
امروزه بسیاری از جغرافیدانان اعتقاد دارند که جغرافیا آن قسمت از دانش بشری است که به انسان کمک می کند با ویژگی های طبیعی و انسانی و روابط بین آنها در محیط آشنا شود و از آنها در جهت بهبود زندگی خویش استفاده کند.
از آنجا که جغرافیا روابط متقابل انسان را با محیط، مطالعه و بررسی می کند، بنابراین شناخت توان ها و ظرفیت های محیطی بدون دانش جغرافیا ممکن نیست.

ارتباط جغرافیا با علوم دیگر

ارتباط جغرافیای با علوم مختلف و شاخه های علم جغرافیا

جغرافیای طبیعی:
جغرافیای خاکها، جغرافیای آبها، جغرافیای زیستی، آب و هواشناسی و ژئومورفولوژی
جغرافیای انسانی:
جغرافیای روستایی، جغرافایای شهری، جغرافیای جمعیت، جغرافیای
فرهنگی و رفتاری، جغرافیای اقتصادی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای تاریخی
فنون جغرافیایی:
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، روش‌های کمی در جغرافیا، نقشه کشی (کارتوگرافی)

مفاهیم اساسی دانش جغرافیا

Δدر هر مکان، پدیده های مختلفی هستند که بر یکدیگر تأثیر گذاشته و به نوبۀ خود از هم تأثیر می پذیرند؛ به طور مثال روستای را در نظر بگیرید که خاک، آب، سرمایه و نیروی انسانی آن بر نوع اشتغال آن اثر می گذارد و بالعکس. این روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به صورت جریانی پیوسته در مکان ادامه دارد و سبب تغییر شکل مکان ها می شود.

داغ ترین مطلب!
جزوه درس 3 اقتصاد دهم
روابط متقابل انسان با محیط

Δانسان و محیط دو عامل مهم در علم جغرافیا است. محیط طبیعی، مجموعه ای متعادل است. با ورود انسان، زمینه های تغییر در محیط فراهم می شود.انسان برای رفع نیازهای خود به تغییر محیط دست می زند و در نتیجه محیط طبیعی به محیط جغرافیایی تبدیل می‌شود.

پدیده

Δ پدیده به یک واقعیت یا رویداد جغرافیایی که محسوس و مشهود شده باشد گفته می شود که می تواند عوارض طبیعی یا انسان ساخت باشد. مانند سیل، رانش زمین ، شهر ، روستا،کوه، و …

دو عامل مهم در علم جغرافیا

♦ انسان

محیط

محیط جغرافیایی

•انسان برای رفع نیازهای خود به تغییر محیط دست می زند و در نتیجه محیط طبیعی به محیط جغرافیایی تبدیل می شود.
•محیط جغرافیایی از تعامل بین محیط طبیعی و محیط انسانی به وجود می آید.

عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی (انواع ارتباط انسان با محیط)

 

ارتباط  مثبت، مفید و سازنده  ⇐  کشاورزی و رفع نیازها
ارتباط منفی، مضر و  مخرب ⇐ 
  قطع بی رویه درختان جنگل 

 

 

 

 

عملکرد مثبت و منفی انسان را در هر ی از نواحی زیر بررسی کنید و جدول را کامل نمایید.

کل نگری یا دید ترکیبی در جغرافیا

چگونگی شکل گیری محیط های جغرافیایی، که حاصل روابط متقابل انسان و محیط است، سبب می شود جغرافیدان با دید ترکیبی یا کل نگری، موضوعات را مطالعه و بررسی کند؛ زیرا اجزا و عوامل محیط جغرافیایی در ارتباط با یکدیگر عمل می کند.
دید ترکیبی یعنی: مطالعه همه جانبه و جامع پدیده ها با تمام ویژگی های آن در یک مکان

داغ ترین مطلب!
جزوه درس 2 جغرافیا 12

دید ترکیبی

مطالعه همه جانبه و جامع پدیده ها با تمام ویژگی های آن در یک مکان

سوالات درس یک جغرافیا دهم

• علم جغرافیا را تعریف کنید.

• تعریف علم جغرافیا از نظر اراتوستن
• واژۀ جغرافیا، که برای اولین بار توسط چه کسی مطرح شد؟
• از نظر جغرافیدانان فایده و کاربرد علم جغرافیا در زندگی بشر چیست؟
• شاخه های اصلی جغرافیا را نام ببرید.
• شاخه های فرعی جغرافیای طبیعی را نام ببرید.
• شاخه های فرعی جغرافیای انسانی را نام ببرید.
• فنون جغرافیا دارای چه شاخه های فرعی است؟
• آب و هواشناسی متعلق به کدام شاخه از جغرافیاست؟
• جغرافیا در شاخه جغرافیای سیاسی از کدام علم بهره می گیرد؟
• علم زمین شناسی برای استفاده و کم در کدام شاخه جغرافیا بکار گرفته می شود؟
• مفاهیم اساسی دانش جغرافیا را نام ببرید.

جزوه درس اول جغرافیا دهم 

•منظور از پدیده چیست؟
• دو عامل مهم در علم جغرافیا چیست؟
• محیط طبیعی چگونه به محیط جغرافیایی تبدیل می شود؟
• محیط جغرافیایی چگونه بوجود می آید؟
• انواع عملکرد انسان در ارتباط با محیط طبیعی را نام ببرید و مثال بزنید.
• کدام ی از عملکرد های انسان تعادل محیط را در مدت طولانی حفظ می کند؟ و کدامی بر هم می زند؟
• شناخت توان ها و ظرفیت های محیطی بوسیله دانش جغرافیا چگونه میسر می شود؟
• عملکرد مثبت و منفی انسان را در ی ناحیه کوهستانی، جنگلی، بیابانی، ساحلی( مثال بزنید.)
• منظور از دید ترکیبی چیست؟
• چرا جغرافی دان با دید ترکیبی یا کل نگری، موضوعات را مطالعه و بررسی کند؟
• جغرافیدان با هدف توسعۀ ی شهر، چه مسائلی را با توجه به دید ترکیبی و به منظور مطالعه همه جانبه طرح و مطالعه میکند؟

داغ ترین مطلب!
سوالات عربی دهم (ریاضی و تجربی)

•ارتباط شاخه های جغرافیا با دید ترکیبی در جغرافیا چیست؟ توضیح دهید.
• کاربرد دید ترکیبی در عملکرد و ارتباط انسان با محیط چیست؟
• شاخه های مختلف جغرافیا در ارتباط و عملکرد درست انسان با محیط چه نقشی دارند؟
• نقش شاخه های مختلف جغرافیا را در تحقق هدف دید ترکیبی و همه جانبه جغرافیا توضیح دهید.

میانگین امتیازات ۴ از ۵

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
مبلغ نقدی ۱۰۰۰۰۰ریال
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالا بروید