تست روان شناسی ۱۱ علوم انسانی

تست روان شناسی ۱۱ علوم انسانی

نیمسال اول

– کدام‌یک از منابع و روش‌های کسب آگاهی و معرفت نیست؟

□ عقل                      □ شهود و وحی                      □ مغز                           □ تجربه

 

– ترتیب درست پژوهش‌های دانشمندان کدام است؟

□ مسأله/اصول یا قوانین/فرضیه/نظریه                                 □ مسأله/فرضیه/اصول یا قوانین/نظریه

□ مسأله/نظریه/فرضیه/اصول یا قوانین                                □ مسأله/نظریه/اصول یا قوانین/فرضیه

 اهداف علم روان‌شناسی کدام‌ها هستند؟

□ پیش‌بینی/تبیین/توصیف/درمان                               □ توصیف/پیش‌بینی/کنترل/درمان

□ تبیین/کنترل/توصیف/درمان                                   □ توصیف/پیش‌بینی/تبیین/کنترل

– مهم‌ترین دلیل دشواریِ پیش‌بینی و کنترل در علم روان‌شناسی کدام است؟

□ گسترده بودن موضوع مورد مطالعه                         □ پیچیدگی و دشواری توصیف و تبیین در موضوعات مختلف این علم

□ اختلافات فکری روان‌شناسان بر سر موضوعات مختلف              □ محدود بودن موضوع مورد مطالعه

رُکن اساسی روش علمی کدام است؟

□ مشاهده و تجربه                 □ استدلال                 □ شهود                         □ عقل

کدام مورد درست است؟

□ نظریات علمی که بر اساس مشاهده و تجربه شکل گرفته است، خود بر سه حیطه‌ی دیگر آگاهی و معرفت تکیه دارد.

□ نظریات علمی که بر اساس عقل شکل گرفته است، خود بر سه حیطه‌ی دیگر آگاهی و معرفت تکیه دارد.

□ نظریات علمی که بر اساس برداشت درونی شکل گرفته است، خود بر سه حیطه‌ی دیگر آگاهی و معرفت تکیه دارد.

□ نظریات علمی که بر اساس برداشت الهیاتی شکل گرفته است، خود بر سه حیطه‌ی دیگر آگاهی و معرفت تکیه دارد.

کاربردی‌ترین روش تعریف علمی کدام است؟

□ فرایند جست‌وجو برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین        □ فرایند جست‌وجوی باقاعده و نظام‌دار

□ جست‌وجوی نظام‌دار برای مشخص کردن یک موقعیت □ فرایند جست‌وجوی باقاعده و نظام‌دار برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین

 تعریف عملیاتی یک متغیر چه ویژگی‌هایی دارد؟

□ دقت/شفافیت/سهولت                   □ سهولت/قابلیت اندازه‌گیری/شفافیت

□ دقت/شفافیت/قابلیت اندازه‌گیری           □ دسترس‌پذیری/سهولت/قابلیت اندازه‌گیری

فرایند استفاده از اطلاعات موجود در حافظه چه نام دارد؟

□ ادراک                          □ استدلال                          □ تفکر                           □ شناخت

در کدام گزینه همه‌ی موارد جزو شناخت عالی محسوب می‌شوند؟

□ ادراک/استدلال/حل مسأله/قضاوت             □ تصمیم‌گیری/حل مسأله/استدلال/قضاوت

□ استدلال/قضاوت/حل مسأله/ادراک              □ استدلال/حل مسأله/تصمیم‌گیری/توجه

داغ ترین مطلب!
نمونه سوال درس 6 جامعه شناسی 11

در کدام گزینه همه‌ی موارد جزو روش‌های جمع‌آوری اطلاعات در روان‌شناسی محسوب می‌شوند؟

□ آزمون‌ها/پرسش‌نامه/مصاحبه/مشاهده           □ آزمایش/پرسش‌نامه/آزمون‌ها/مصاحبه

□ پرسش‌نامه/مشاهده/آزمایش/آزمون‌ها           □ مشاهده/پرسش‌نامه/مصاحبه/آزمایش

 بسیاری از شماها اسامی ورزشکاران، سلبریتی‌ها و خودروها را به راحتی یاد می‌گیرید و به خاطر می‌آورید؛ اما اصطلاحات تخصصی کتاب‌های درسی‌تان را به سختی یاد می‌گیرید. چه عاملی در این موارد دخالت بیشتری دارد؟

□ گذشت زمان                           □ عوامل عاطفی                          □ تداخل اطلاعات                 □ عدم رمزگردانی

کدام مورد از عوامل ایجاد فراموشی نیست؟

□ عوامل عاطفی                     □ عدم رمزگردانی                    □ حافظه‌ی کاذب            □ تداخل اطلاعات

فراخنای ارقام برای انسان با حافظه‌ی معمولی چقدر است؟

□ ۵ به اضافه یا منهای ۲                       □ ۹ به اضافه یا منهای ۲              □ ۷ به اضافه یا منهای۲             □  ۷

 نوع رمزگردانی در حافظه‌ی حسی، کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب چگونه است؟

□ حسی – حسی همراه با توجه – عمدتاً معنایی          □ حسی – عمدتاً معنایی – حسی همراه با توجه

□ حسی همراه با توجه – حسی – عمدتاً معنایی          □ عمدتاً معنایی – حسی همراه با توجه – حسی

– مهم‌ترین دلیل فراموشی اطلاعات در حافظه‌ی ‌…، محو شدن مواد اطلاعاتی حافظه به دلیل گذشت زمان یا جایگزینی مواد اطلاعاتی با موارد جدید است.

□ کوتاه‌مدت              □ بلندمدت              □ کاری                   □ حسی

در حافظه‌ی کوتاه‌مدت فقط تا چند … می‌توانیم اطلاعات را ذخیره کنیم.

□ دقیقه                          □ ثانیه                                    □ لحظه                         □ ساعت

اگر در یک اتاق تاریک فلاش دوربین خود را بزنید و یک صفحه از کتابی را ببینید، با این که شما بیشتر متن کتاب را دیده‌اید اما قادر به فهم آن نخواهید بود. در این مثال کدام حافظه شکل گرفته است؟

□ حافظه‌ی کوتاه‌مدت         □ حافظه‌ی کاری               □ حافظه‌ی بلندمدت                 □ حافظه‌ی حسی

در «پدیده‌ی نوک زبانی»، شخص در کدام مرحله‌ی حافظه دچار مشکل است؟

□ در مرحله‌ی بازیابی اطلاعات      □ در مرحله‌ی رمزگردانی    □ در مرحله‌ی ذخیره‌سازی    □ در مرحله‌ی ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات

چرا به حافظه‌ی کودکان نمی‌توان اعتماد کرد؟

□ چون کودکان ناخواسته ممکن است دروغ بگویند.

□ چون در رمزگردانی جزء به جزء امکان خطای بیشتری وجود دارد.

داغ ترین مطلب!
جزوه درس 6 اقتصاد دهم

□ چون در رمزگردانی کلی امکان خطای بیشتری وجود دارد.

□ چون کودکان به صورت خلاصه اطلاعات را رمزگردانی می‌کنند.

ترتیب درست مراحل سه‌گانه‌ی حافظه کدام است؟

□ رمزگردانی – بازیابی – ذخیره‌سازی         □ ذخیره‌سازی – رمزگردانی – بازیابی

□ ذخیره‌سازی – بازیابی – رمزگردانی        □ رمزگردانی – ذخیره‌سازی – بازیابی

ابزار گذر از شناخت پایه به شناخت عالی کدام است؟

□ تفکر            □ حافظه               □ توجه                □ ادراک

کدام گزینه باعث ساماندهی توجه نمی‌شود؟

□ توجه آگاهانه              □ فعالیت منقطع               □ دریافت چندحسی              □ انجام دادن تکالیف هم‌زمان

کدام یک از تکالیف زیر با پدیده‌ی «هشدار کاذب» همراه نیست؟

□ بازرسی فرودگاه‌ها     □ خواندن یک درس مهم             □ خواندن یک داستان             □ مامور گمرک

در کدام گزینه هر دو مورد از عوامل مانع تمرکز هستند؟

□ یکنواختی و ثبات نسبی – درگیری و انگیختگی ذهنی     □ یکنواختی و ثبات نسبی – آشنایی نسبی با محرک

□ تغییرات درونی محرک – آشنایی نسبی با محرک            □ درگیری و انگیختگی ذهنی – یکنواختی و ثبات نسبی

 … زمانی اتفاق می‌افتد که شناخت محرک معینی، تحت تاثیر ارائه‌ی پیشین همان محرک یا محرک شبیه آن قرار می‌گیرد.

□ آماده‌سازی                                  □ احساس                     □ توجه                   □ شدت محرک

– انتخاب محرک خاص، از بین محرک‌های بی‌شمار پیرامون ما، … نام دارد.

□ احساس               □ توجه                         □ ادراک                       □ تمرکز

تست روان شناسی ۱۱ علوم انسانی

 کدام گزینه در مورد رشد درک اخلاقی نادرست است؟

□ رشد درک اخلاقی به سایر عناصر شناخت وابسته است.

□ در بسیاری از موارد، صِرف داشتن شناخت، به رفتار اخلاقی منجر نمی‌شود.

□ برای این که شناخت به اخلاق منتهی شود، شناخت باید به عقاید و باورها و ارزش‌های فرد تبدیل شود.

□ افراد از سن ۲۱ سالگی به بعد با مسائل اخلاقی و ارزشی بیشتر درگیر می‌شوند.

 لذت‌بخش بودن سپری کردن اوقات با همسالان با کدام یک از جنبه‌های رشد در دوره نوجوانی ارتباط دارد؟

□ رشد هیجانی                   □ رشد اجتماعی                  □ رشد اخلاقی                  □ رشد شناختی

مهارت کنترل خشم با کدام یک از جنبه‌های رشد در دوره‌ی نوجوانی ارتباط دارد؟

□ رشد هیجانی              □ رشد اجتماعی                     □ رشد اخلاقی                     □ رشد شناختی

داغ ترین مطلب!
جزوه درس 2 تاریخ دهم

تفکر فرضی در کدام دوره شکل می‌گیرد و به کدام جنبه‌ی رشد انسان مرتبط است؟

□ در دوره‌ی نوجوانی – رشد اخلاقی               □ در دوره‌ی کودکی – رشد هیجانی

□ در دوره‌ی نوجوانی – رشد شناختی              □ در دوره‌ی کودکی – رشد شناختی

تغییر اساسی دوره‌ی نوجوانی کدام است؟

□ سه برابر شدن شُش‌ها         □ افزایش حجم کلی خون       □ دوبرابر شدن قلب        □ رشد دستگاه تولید مثل

کدام دوره‌ی رشد انسان با شدیدترین و گسترده‌ترین تغییرات زیستی همراه است؟

□ دوره‌ی جنینی              □ دوره‌ی کودکی            □ دوره‌ی نوجوانی             □ دوره‌ی بزرگسالی

کدام گزینه در مورد رشد درک اخلاقی صحیح است؟

□ کودکان تا ۱۲ سالگی مسؤول رفتار خود نیستند.           □ کودکان در ابتدا هیچ تصوری از کار خوب و بد ندارند.

□ کودک سه ساله کاری را اخلاقی می‌داند که دوستش را خوشحال می‌کند.

□ نوجوان ۱۶ ساله کاری را اخلاقی می‌داند که پدر و مادرش را خوشحال می‌کند.

تست روان شناسی ۱۱ علوم انسانی

ابتدایی‌ترین علامت رشد اجتماعی کودکان کدام است و در چه سنی رخ می ‌دهد؟

□ ترس از غریبه – در ۷ تا ۸ ماهگی             □ لبخند اجتماعی – در ۶ ماهگی

□ لبخند اجتماعی در ۲ تا ۳ ماهگی             □ ترس از غریبه در ۵ ماهگی

 بازی کردن انفرادی کودکان و سپس قاعده‌مند شدن بازی در سنین بالاتر بیانگر کدام جنبه از رشد آن‌هاست؟

□ رشد اجتماعی     □ رشد هیجانی               □ رشد شناختی                □ رشد جسمانی – حرکتی

 وقتی چند شیء در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، ما آن‌ها را به صورت یک گروه ادراک می‌کنیم. این موضوع به کدام یک از اصول روانشناسی گشتالت مربوط است؟

□ مجاورت              □ مشابهت                    □ استمرار                   □ تکمیل

اگر از دو دایره‌ی هم‌اندازه یکی از دایره‌ها در میان دایره‌های بزرگ‌تر از خودش و دیگری در میان دایره‌های کوچک‌تر از خودش محصور شود، یکی از آن‌ها بزرگ‌تر از دیگری دیده می‌شود. این موضوع به کدام یک از اصول روانشناسی گشتالت مربوط است؟

□ مجاورت                  □ مشابهت              □ اصل شکل و زمینه                 □ استمرار

– کدام مورد مراحل رشد انسان از نظر اسلام را بهتر بیان می‌کند؟

□ تا ۲۱ سالگی به سه مرحله تقسیم می‌شود.             □ تا ۳۰ سالگی به سه مرحله تقسیم می‌شود.

□ تا ۶۰ سالگی به سه مرحله تقسیم می‌شود.             □ در ۴۰ سالگی عقل انسان کامل می‌شود.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

تخفیف 5%+25%
هیچی
دفعه ديگه .
تقریبا!
کد تخفیف 3%+25%
کد تخفیف 7%+25%
چیزی نیست
روز شانست نبود
تقریبا!
ارسال رایگان
نشد
پوچ

شانس خودتان را برای برنده شدن یک جایزه امتحان کنید!
شانس خود را برای برنده شدن تخفیف های شگفت انگیز امتحان کنید!
دکمه زیر را فشار دهید و اجازه دهید تا گردونه شانس شما را برای بردن جایزه مشخص کند.

اگر برنده شدید کدی که گردونه بهتون میده رو یادداشت کنید و هتگام ثبت سفارش در قسمت کد تخفیف وارد کنید

اگر بازنده شدید ما یک بازی دیگر به شما می دهیم !

به بالای صفحه بردن